داوران

فرآیند داوری مجله آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی

در فصلنامه  آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی داوری هر مقاله توسط  2 تا 3 متخصص در زمینه موضوع مقاله انجام می‌گیرد. نحوه داوری مقالات به‌صورت بسته بوده و نام داوران برای نویسندگان  مقالات و بالعکس مشخص نمی‌باشد.

 داوران پس از دریافت لینک مقاله از طریق ایمیل، به‌صورت مستقیم یا از طریق سامانه نشریه (با استفاده از «نام کاربری» و «رمز عبور») وارد سامانه داوری گردند. برای داوری آنلاین مقالات به‌صورت زیر عمل شود:

پس از ورود به سامانه مجله و باز نمودن صفحه شخصی، روی آیکون «داور» و سپس «مقالات جدید» کلیک شود. در این حالت مقاله ارسالی جهت داوری، قابل مشاهده خواهد بود و با کلیک روی کد مقاله، می‌توان داوری یا عدم داوری مقاله را اعلام نمود.

پس از قبول داوری مقاله،با کلیک مجدد روی «کد مقاله»، مقاله در دسترس خواهد بود (همزمان لینک دسترسی مستقیم مقاله به ایمیل ارسال می‌شود).

 در صفحه داوری گزینه‌های زیر قابل مشاهده هستند:

 فایل‌های مرتبط: دریافت فایل «اصل مقاله»

فرم ارزیابی مقالات: پس از داوری مقاله، نظرات کلی داور در این قسمت ثبت ‌شود و در صورت لزوم توضیحات مرتبط با هر بخش اضافه ‌گردد.

توضیحات داور برای دبیر/نویسنده: پس از اتمام داوری در صورت نیاز توضیحات برای سردبیر و نویسنده در کادر تعیین شده درج شود.

ارسال فایل: در صورت ثبت ‌نظرات و پیشنهادات داوری در فایل «اصل مقاله» به صورت  comment و یا Track change، لازم است فایل مربوطه در این قسمت بارگذاری و ارسال شود.

نظر نهایی داور: یکی از گزینه‌های «قابل پذیرش»، «بازنگری کلی»، «بازنگری جزئی»، «نمی‌توانم داوری کنم»، انتخاب شود و سپس روی دکمه «ارسال نتیجه داوری به دبیر» کلیک شود.

 نکته 1: کلیه اطلاعات مقالات می‌بایست برای داور محرمانه تلقی شده و در حفظ آن‌ها بکوشد.

 نکته 2: ضروری است داوران محترم از پذیرش داوری مقالاتی که به‌نوعی در آن‌ها ذی‌نفع می‌باشند، اجتناب نمایند.

فرآیند داوری: فرآیند داوری در این نشریه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود

نام داور سمت / سازمان
محمد علی ابراهیمی سعادتلو دانشیار گروه علوم پایه، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
غلامرضا اسدنسب دانشیار گروه علوم درمانگاهی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
محمد افروزیه استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
قاسم اکبری یوزبند علوم تشریح دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
عباس ایمانی باران استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
یونس انزابی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
روزعلی باتوانی گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
سید مهدی بانان خجسته دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
یوسف پناهی بخش فارماکولوژی و سم شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
موسی توسلی استاد انکل شناسی، دپارتمان گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشگی دانشگاه ارومیه
سید حسین جارالمسجد دانشیار جراحی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
حسین جانمحمدی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
رضی اله جعفری جوزانی دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
افشین جوادی دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آرش جوانمرد استادیار گروه ژنتیک اصلاح نژاد- گرایش مولکولی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
سجاد حجازی استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حسین حسینی استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کرج - گروه علوم درمانگاهی- بخش طیور
علی حسن پور دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
عادل حقیقی دانشیار گروه پاتولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
عادل حقیقی خیابانیان اصل استادیار ، گروه تخصصی پاتولوژی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسین حملی گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد قاسم حنفی گروه رادیولوژی دانشگاه جندی شاپور اهواز
شهرام حنیفیان استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
منصور خاکپور استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
منیره خردادمهر گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
مسعود دل آشوب استادیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
افشین دواساز استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
یوسف دوستار دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
افشین ذاکری استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سید عباس رافت دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی - گروه علوم دامی
جعفر رحمانی کهنمویی استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تبریز، تبریز ، ایران
امیر پرویز رضائی صابر استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ودود رضویلر استاد گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
محمد رهاننده گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان مرکز علمی کاربردی میرزا کوچک خان
تقی زهرائی صالحی استاد گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
جلال شایق گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران
علی شبستری استادیار گروه علوم بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
داود شریفی استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
پریسا شهبازی استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
عادل صابری وند مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
شهاب الدین صافی دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
سید اسماعیل صفوی استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
منوچهر عالی مهر دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
پیام عرب زاده استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز
ایلیاد عیسی بیگلو استادیار گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه ازاد تبریز
محمدرضا عطار نصرتی استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
کاوه عظیم زاده استادیار، گروه علوم درمانگاهی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
مجید علیایی استادیار گروه علوم دامی تغذیه طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
ناصر علیدادی دانشیار گروه بیماریهای درونی دامهای بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.
بهرام عمواوغلی تبریزی دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
مجید فرتاشوند استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بابک قاسمی پناهی استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی
علی رضا قدردان مشهدی استاد گروه علوم درمانگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اصغر قراچورلو استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علی کارگری رضاپور استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
داود کاظمی گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
امیر علی کاوه استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
غلامعلی کجوری استاد بخش داخلی دام‏های بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهر کرد،شهرکرد، ایران.
حمید کریمی دانشیار علوم آناتومی دامپزشکی ، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز
رامین کفاشی الهی استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
هادی کیوانفر استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
یوسف محمدی دانشگاه تبریز
محمدرضا محمدی ملایری دانشیار گروه علوم پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سید پژمان مرتضوی دانشگاه آزاد إسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید جاوید مرتضوی تبریزی استادیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حمید میرزایی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
صمد مسافری استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد مشایخی استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سعید مشکینی دانشیار بخش بهداشت و پرورش آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
سیامک مشهدی رفیعی استادیار بیماری داخلی دام کوچک، دانشکده دامپزشکی کرج، واحد علوم و تحقیقات
بهمن مصلی نژاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
غلامعلی مقدم استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مسعود ملکی استادیار گروه علوم پایه دانشکده علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
داریوش مهاجری استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
غفور موسوی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
محمدقلی نادعلیان استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مهرداد نشاط قراملکی استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد تبریز
محمدرضا نصیرزاده استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سعید نظیفی استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
احمد نعمت الهی بنایی استاد گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
حسین نیک پیران استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
شهاب نوتاش استادیار بهداشت مواد غذایی آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز
سحر نوری استادیار گروه میکروبیولوژی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
حسین هاشم زاده فرهنگ گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.