آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی (JVCP) - فرایند پذیرش مقالات