اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 159
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 107
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 70

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 490
تعداد مشاهده مقاله 972417
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 266 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 76 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
درصد پذیرش 49 %