اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 118
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 92
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 57

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 162
تعداد مشاهده مقاله 94822
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 17 روز
زمان پذیرش 228 روز
زمان پذیرش بدون داوری 15 روز
زمان عدم پذیرش 78 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
درصد پذیرش 36.5 %