اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 114
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 89
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 55

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 156
تعداد مشاهده مقاله 89872
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 20 روز
زمان پذیرش 270 روز
زمان پذیرش بدون داوری 18 روز
زمان عدم پذیرش 75 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
درصد پذیرش 42 %