اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 117
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 89
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 55

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 157
تعداد مشاهده مقاله 91388
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 17 روز
زمان پذیرش 226 روز
زمان پذیرش بدون داوری 15 روز
زمان عدم پذیرش 62 روز
زمان عدم پذیرش بدون داوری 29 روز
درصد پذیرش 36 %