اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 152
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 102
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 66

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 483
تعداد مشاهده مقاله 875504
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 272 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 79 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
درصد پذیرش 50 %