اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 140
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 101
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 65

مقالات منتشر شده (از سال 1385)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 471
تعداد مشاهده مقاله 799771
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 276 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 80 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
درصد پذیرش 47 %