اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 121
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 58

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 177
تعداد مشاهده مقاله 116003
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 272 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 22 روز
درصد پذیرش 45 %