آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی (JVCP) - واژه نامه اختصاصی