اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ودود رضویلر

استاد. دانشگاه تهران

jvcp.iaut.ac.ir/
vrazaviut.ac.ir
09121026502

سردبیر

داریوش مهاجری

پاتولوژی دامپزشکی استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

jvcp.iaut.ac.ir/
mohajeriiaut.ac.ir
09144133181
0000-0002-1635-081X

h-index: 8  

مدیر داخلی

علی حسن پور

بیماریهای داخلی دام های بزرگ دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

jvcp.iaut.ac.ir/
alihassanpour53gmail.com
09143161961
0000-0003-0190-8152

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

محمدقلی نادعلیان

بیماریهای درونی دام های بزرگ استاد. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

jvcp.iaut.ac.ir/
veterinaryias.ac.ir
09121242833
0000-0002-1272-5450

علی رضایی

جراحی دامپزشکی استاد. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

jvcp.iaut.ac.ir/
iaut.jvsgmail.com
09141260350
0000-0001-8027-6872

h-index: 4  

داریوش مهاجری

پاتولوژی دامپزشکی استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

jvcp.iaut.ac.ir/
daryoushmohajeriyahoo.com
09144131810
0000-0002-1635-081X

h-index: 8  

علی حسن پور

بیماری های داخلی دام بزرگ دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

jvcp.iaut.ac.ir/
alihassanpour53gmail.com
09143161961
0000-0003-0190-8152

h-index: 4  

ایرج سهرابی حقدوست

پاتولوژی دامپزشکی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

jvcp.iaut.ac.ir/
i-sohrabisrbiau.ac.ir
09144131810
0000-0003-3136-5988

h-index: 9  

سعید نظیفی

کلینیکال پاتولوژِی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

jvcp.iaut.ac.ir/
nazifishirazu.ac.ir
09177023010

هادی کیوانفر

میکروبیولوژی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

hkeyvanfar2013gmail.com
09121269205

h-index: 6  

بهرام عمواوغلی تبریزی

کلینیکال پاتولوژی دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

b_tabriziiaut.ac.ir
09141144560
0000000250466592

h-index: 1  

احمد نعمت الهی

انگل شناسی دامپزشکی استاد، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

jvcp.iaut.ac.ir/
anemattabrizu.ac.ir
09144012546
0000-0001-5219-3420

h-index: 8  

ویراستار ارشد

یونس انزابی

میکروبیولوژی استاد یار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

anzabi_y_576yahoo.com
09141170856
0000000263143098

h-index: 3  

ویراستار انگلیسی

داوود کاظمی

جراحی دامپزشکی استادیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز

jvcp.iaut.ac.ir/
dkazemiiaut.ac.ir
09143112543

مشاور آماری

حمید میرزایی

بهداشت مواد غذایی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=120303
hmirzaeiiaut.ac.ir
09143154696
0000000150133432

h-index: 5  

مدیر اجرایی

وحیده رضائی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس امور پژوهشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

jvcp.iaut.ac.ir/
v.rezaei1391gmail.com
04136376934