تماس با ما

ارتباط با ما

      وب سایت مجله:   http://jvcp.iaut.ac.ir/

    ♦    پست الکترونیکی:                 vcpj@iaut.ac.ir و یا iaut.jvs@gmail.com           

 
 
   ♦     تلفن:                             مستقیم   36376934-041
                                    (داخلی: 2314)  36372274-041 
 
   ♦    دورنگار:                          36376934-041
 
   ♦   آدرس: تبریز، سه راهی اهر، اول جاده باسمنج،  مجتمع شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده دامپزشکی، دفتر مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی                                                                            

CAPTCHA Image