آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی (JVCP) - اهداف و چشم انداز