دوره و شماره: دوره 12، 2 (46) تابستان - شماره پیاپی 46، تابستان 1397 
2. بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش در اسب‌های باشگاهی و روستایی شهرستان اردبیل

صفحه 113-122

پریسا شهبازی؛ محمد طلوعی؛ الناز زمان زاد قویدل؛ آرمین حسن زاده


3. بررسی استفاده از پروبیوتیک بر عملکرد و شاخص‌های سلامتی گوساله‌های هلشتاین

صفحه 123-132

علی حسین خانی؛ منیره دره زرشکی پور؛ خسرو پارسائی مهر؛ حبیب چراغی؛ آرش جوانمرد


5. اثر تمرین فیزیکی بر غلظت برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم اسب عرب

صفحه 145-155

علی رضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ مرضیه ارجمند نژاد