دوره و شماره: دوره 12، 1 (45) بهار - شماره پیاپی 45، بهار 1397، صفحه 1-104 
5. بررسی شیوع سرمی و فاکتورهای خطر آلودگی به ویروس آنفلوانزای اسبی در اسبان استان خوزستان

صفحه 43-54

حمید هاشمی مهرجردی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود رضا صیفی شاپورآبادی