دوره و شماره: دوره 11، 4 (44) زمستان - شماره پیاپی 44، زمستان 1396 
5. وقوع درماتوفیتوز در گروه‌های سنی مختلف در یکی از گاوداری‌های شیری اطراف تهران

صفحه 349-356

سیروس صادقیان چالشتری؛ عقیل شریف زاده؛ جواد راغ؛ حمید توانایی منش؛ علی احمدی