دوره و شماره: دوره 11، 1 (41) بهار - شماره پیاپی 41، بهار 1396 
3. بررسی سرولوژیک تب کیو در بزها و گاومیش‌های منطقه اهواز به روش الایزا

صفحه 25-35

حامد کرمی میرعزیزی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ داریوش غریبی؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی


4. بررسی خصوصیات عملکردی و برخی متابولیت‌هـای شکمبه‌ای و خونی جیره‌های حاوی خوراک ورمی‌کمپوست در بره‌های پرواری

صفحه 37-47

کیان صادقی؛ اکبر تقی زاده؛ حمید محمدزاده؛ خسرو پارسایی مهر؛ حسین جانمحمدی؛ وحید وقاری


8. رخداد هایپوسپدیا در یک رأس گوساله نر هلشتاین دو ماهه به همراه کریپتوارکیدیسم و فتق نافی

صفحه 81-86

اکبر ارفعی آخوله؛ بابک قاسمی پناهی؛ غلامعلی مقدم؛ علی سمواتیان؛ ایرج لطفی