دوره و شماره: دوره 15، 3 (59) پاییز - شماره پیاپی 59، پاییز 1400، صفحه 213-313 
1. مطالعه علل پیتی‌ریازیس در اسبان سه استان ایران (تهران، البرز و گلستان)

صفحه 213-224

10.30495/jvcp.2021.1931969.1306

سینا عبدیزاده کری بزرگ؛ افشین رئوفی؛ حسام الدین اکبرین؛ آرش تازیکه؛ حمید توانایی منش


3. ارزیابی اثرات ویتامین ‌D3 فعال بر میزان بیان ژن‌های پپتیدهای ضدمیکروبی در پنومونی تجربی گوساله‌ها

صفحه 239-252

10.30495/jvcp.2021.1935390.1311

پریسا اصغرپور؛ زهره افتخاری؛ محمدقلی نادعلیان؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ محمد رضا مخبر دزفولی