دوره و شماره: دوره 13، 3 (51) پاییز، پاییز 1398، صفحه 221-328 
1. بررسی اثر نانوذره سلنیم و سلنیت سدیم بر بیان ژن ادیپونکتین در جفت میش‌های آبستن

صفحه 221-234

10.30495/jvcp.2019.669751

پدرام معیری؛ غلام علی کجوری؛ افشین جعفری دهکردی؛ علی محمد احدی؛ مهسا ابوالفضل زاده