دوره و شماره: دوره 13، 2 (50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 109-220 
1. بررسی تغییرات فصلی غلظت تستوسترون سرم در گربه‌های نر منطقه اهواز

صفحه 109-119

10.30495/jvcp.2019.666722

بهمن مصلی نژاد؛ سعد گورانی نژاد؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ امیر قاسمی قاسموند