دوره و شماره: دوره 13، 2 (50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 109-220 
1. بررسی تغییرات فصلی غلظت تستوسترون سرم در گربه‌های نر منطقه اهواز

صفحه 109-119

بهمن مصلی نژاد؛ سعد گورانی نژاد؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ امیر قاسمی قاسموند


2. بررسی اثر سیمواستاتین بر آسیب کلیوی القاء‌شده توسط جنتامایسین در موش صحرایی

صفحه 121-132

زهرا بنی اسدی راد؛ اکرم عیدی؛ سید پژمان مرتضوی؛ علی حائری


7. نقش شاخصه‌های ژنتیکی در تعیین نژاد اسب‌های عرب

صفحه 187-197

سروین جباری؛ محمدرضا مشایخی؛ علی حسن پور