دوره و شماره: دوره 13، 1 (49) بهار - شماره پیاپی 49، بهار 1398، صفحه 1-108 
6. اثر تجویز خوراکی عصاره آبی میوه‌ فلوس (Cassia fistula) برسرعت تخلیه شیردان در بره‌های نوزاد

صفحه 67-75

10.30495/jvcp.2019.664887

مصطفی عبداللهی؛ حمیدرضا محمدی؛ محمود احمدی همدانی؛ مرتضی عبداللهی؛ وحید شهبازی