دوره و شماره: دوره 10، 4 (40) زمستان - شماره پیاپی 40، زمستان 1395 
4. بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اوویوم تحت‌گونه پاراتوبرکلوزیس در بز‌های استان خوزستان

صفحه 297-305

سعید باقری؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی


7. تعیین گروه سرمی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جداشده از ماکیان گوشتی در اهواز

صفحه 327-336

رمضانعلی جعفری؛ مسعود قربانپور؛ تقی زهرائی صالحی؛ منصور میاحی؛ مصطفی قلی پورآذر