دوره و شماره: دوره 10، 1 (37) بهار - شماره پیاپی 37، بهار 1395 
5. ارزیابی تغییرات شاخص های سرمی آسیب قلبی مرسوم در گاوهای مبتلا به ورم پستان حاد

صفحه 53-59

میثم فلاح؛ مجید فرتاش وند؛ حسین کوچک زاده عمران؛ امیر علی کاوه