دوره و شماره: دوره 1، 1 (1) بهار - شماره پیاپی 1، بهار 1386، صفحه 1-64 
3. بررسی سرولوژیکی بروسلوز گوسفند و بز درکشتارگاه های استان آذربایجانشرقی درسال 84-1383

صفحه 15-19

افشین جوادی؛ قهرمان اکرمی نوجه ده؛ محمدرضا جوادی؛ مهدی احمد خانلی


4. بررسی رخداد توکسمی آبستنی در گوسفندان منطقه صوفیان تبریز

صفحه 21-26

علی حسن پور؛ غلامعلی مقدم؛ بهرام عمواوغلی تبریزی؛ حمید میرزایی؛ کریم حاجی پور صوفیانی


5. بررسی برخی خصوصیات فنوتیپی اسب قره باغ و مقایسه آن با اسب کرد و عرب

صفحه 27-34

پیام موسی پور کلیبر؛ علی میرزا آقازاده؛ علی حسن پور؛ حسنعلی مه پیکر؛ مجید ابراهیمی حامد