دوره و شماره: دوره 1، 2 (2) تابستان - شماره پیاپی 2، تابستان 1386، صفحه 65-140 
1. نقش استرس‌های عضلانی و ارتباط آن با کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی

صفحه 65-70

یوسف دوستار؛ فرید سرکاراتی؛ افشین جوادی؛ وحید حاجی آبالو


2. مطالعة روند تکاملی معده در جنین گوسفند

صفحه 71-78

محمد علی ابراهیمی؛ سید سجاد حجازی


6. بررسی تاثیر تزریق فنیل‌بوتازون بر روی سطح سرمی هورمون‌های تیروئیدی در اسب

صفحه 109-116

علی حسن پور؛ وحید فرشچی اندیسی؛ مجید ابراهیمی حامد؛ فرهاد فرهنگ پژوه


7. بررسی اثرات موننسین بر پارامترهای سرمی گوسفندان نژاد قزل

صفحه 117-124

علی کارگری رضاپور؛ پرویز نام آور؛ بابک باغبانزاده نوبری


8. بررسی میزان بتا هیدروکسی بوتیرات، گلوکز، پروتئین و آلبومین در بیماری کتوز تحت ‌بالینی در گاوهای هلشتاین

صفحه 125-132

بهرام عمواوغلی تبریزی؛ شهاب‌الدین صافی؛ سیامک عصری رضایی؛ مهدی عبدی نوجه‌مهر