دوره و شماره: دوره 1، 4 (4) زمستان - شماره پیاپی 4، زمستان 1386، صفحه 227-303 
3. بررسی میان فصلی عیار سرمی سدیم و پتاسیم در گاوهای شیری منطقه تبریز

صفحه 239-243

امیرپرویز رضایی‌صابر؛ علی حسن‌پور؛ علیرضا ابراهیم‌نژاد


5. مطالعه اثرات هیستومتریک و هیستوپاتولوژیکی اسانس گیاهان کرفس و نعناع در التیام جراحی تجربی پوست موش صحرایی

صفحه 251-257

علی رضائی؛ داریوش مهاجری؛ بابک رستم زاده دهخوارقانی؛ مسعود تقی زاده جاهد؛ صمد محمد نژاد داریانی


7. بررسی هیستوآناتومی غده بزاقی زیر زبانی در شتر تک‌کوهانه

صفحه 268-275

محمد علی ابراهیمی؛ سید اسماعیل صفوی؛ سید سجاد حجازی