دوره و شماره: دوره 3، 4 (12) زمستان - شماره پیاپی 12، زمستان 1388، صفحه 619-707 
6. بررسی فون کنه‌های سخت آلوده کننده بز و تغییرات فصلی جمعیت آنها در استان آذربایجان غربی

صفحه 667-671

سهراب رسولی؛ محمد صدقیان؛ کمال جعفری؛ اسماعیل ولیزاده؛ مهران مجرد


7. تشخیص گونه مایکوپلاسما سینوویه در نمونه‌های بالینی با استفاده از روش VlhA-PCR

صفحه 673-681

حسین انصاری؛ سید علی پوربخش؛ نریمان شیخی؛ محمد حسن بزرگمهری فرد؛ عباس اشتری


9. بررسی آلودگی گربه‌های پرشین شهرستان تبریز به انگل توکسوکارا کتی

صفحه 691-698

شاهرخ شیرازی؛ حسین هاشم زاده فرهنگ؛ سید علی شبستری اصل؛ یعقوب قره داغی