دوره و شماره: دوره 4، 3 (15) پاییز - شماره پیاپی 15، پاییز 1389، صفحه 869-950 
4. بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام متعاقب تزریق عضلانی مدروکسی پروژسترون استات در سگ ماده

صفحه 891-898

مهرداد نشاط قراملکی؛ میر هادی خیاط نوری؛ بهرنگ اسلامی؛ سیامک مشهدی رفیعی