دوره و شماره: دوره 4، 4 (16) زمستان - شماره پیاپی 16، زمستان 1389، صفحه 951-1034 
2. ارزیابی مقادیر سرمی مس، روی و برخی از پروتئین‌های حامل آنها در گاوهای مبتلا به تیلریوز

صفحه 965-973

مجید فرتاش وند؛ بهرام عمواوغلی تبریزی؛ علی حسنپور؛ سید رضا سید جعفری؛ شهرام پورحسن؛ یعقوب حاجی صادقی