دوره و شماره: دوره 5، 2 (18) تابستان - شماره پیاپی 18، تابستان 1390، صفحه 1149-1257 
4. بررسی هیستوژنز قرنیه در جنین گوسفند

صفحه 1175-1186

محمدعلی ابراهیمی؛ ناصر مطلبی


6. بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه تبریز در مورد بیماری توکسوپلاسموزیس

صفحه 1197-1202

احمد نعمت الهی؛ هیمن محمد پور؛ سوما نصرت پور؛ منصور ابراهیمی