دوره و شماره: دوره 5، 3 (19) پاییز - شماره پیاپی 19، پاییز 1390، صفحه 1259-1356 
2. بررسی اثر سم لامبداسی هالوترین، روغن و عصاره سدر روی جرب کنمیدوکوپتس

صفحه 1267-1272

سید رضا حسینی؛ خداداد پیرعلی خیر آبادی؛ محمدرضا عطائی؛ ایمان آداودی


5. بررسی اثر غلظت‌های تحت کشنده سم دیازینون بر بافت‌های گناد، مغز و قلب مولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

صفحه 1287-1294

مجید محمد نژاد شموشکی؛ مهدی سلطانی؛ عیسی شریف پور؛ محمد رضا ایمانپور؛ اکبر بهارلویی؛ محمد اسماعیل نعیمی


11. بررسی هیستوآناتومی مخ و بطن‌های مغزی در خوکچه هندی

صفحه 1337-1345

محمد علی ابراهیمی سعادتلو؛ هادی احمد زاده؛ رعنا کیهان منش