دوره و شماره: دوره 5، 4 (20) زمستان - شماره پیاپی 20، زمستان 1390، صفحه 1357-1425 
2. بررسی سرولوژیکی عفونت اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های گوشتی استان اردبیل

صفحه 1363-1368

حسین نیک‌ پیران؛ شهرام عباسی باهنر؛ پیمان بیژن‌ زاد؛ مهدی تقوی ملایی


6. بررسی فاکتورهای خطر شیوع لپتوسپیروز در گله‌های گوسفندی

صفحه 1397-1403

محسن ایماندار؛ علی حسن پور؛ غلامرضا عبدالله پور؛ هادی حق پناه