دوره و شماره: دوره 6، 1 (21) بهار - شماره پیاپی 21، بهار 1391 
2. بررسی سرولوژیک شیوع توکسوپلاسموزیس انسانی در مردان و زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی شهرستان میانه به روش الایزا

صفحه 1435-1445

جابر داوودی؛ محمد صدقیانی؛ افشین بهمن شبستری؛ سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ کمال جعفری


5. مطالعه اثرات تسکینی و پیش بیهوشی سه دسته فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی عصاره رازک (Humulus lupulus) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی

صفحه 1463-1469

رامین شیشه گر؛ علی رضایی؛ ایلیاد عیسی بیگلو؛ محمد جلیل زاده هدایتی؛ چنگیز احمدیزاده؛ سلما اصل فائقی؛ امیررضا عبادی


10. ارزیابی پتانسیل پروبیوتیکی انتروکوکسی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی منطقه مغان و مشگین شهر

صفحه 1505-1513

بهبود جعفری؛ علیرضا منادی؛ علی رضایی؛ سیامک علیزاده؛ چنگیز احمدی زاده؛ ابوالفضل برزگری؛ مهرداد پاشازاده؛ حامد جعفرزاده