دوره و شماره: دوره 6، 4 (24) زمستان - شماره پیاپی 24، زمستان 1391، صفحه 1665-1735 
6. تاثیر بتاگلوکان مخمر بر انفجار تنفسی هتروفیل در جوجه‌های گوشتی

صفحه 1709-1713

علی کارگری رضاپور؛ مهسا علی حسین مسلک؛ سجاد سلیمانی؛ افشین ذاکری


8. بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوزیس در اسبان شهرستان اهواز

صفحه 1723-1727

علیرضا قدردان مشهدی؛ حسین حمیدی نجات؛ پریسا علیزاده نیا