دوره و شماره: دوره 7، 3 (27) پاییز - شماره پیاپی 27، پاییز 1392، صفحه 137-267 
4. مطالعه اثرات پیشگیرانه ریشه زرشک کوهی بر مسمومیت کبدی القاء شده با تتراکلرید کربن در جوجه‌های گوشتی

صفحه 207-219

محمدرضا محمدی ملایری؛ ابوالفضل دادخواه تهرانی؛ زهرا اوراقی اردبیلی؛ حمید ناظری