دوره و شماره: دوره 8، 1 (29) بهار - شماره پیاپی 29، بهار 1393، صفحه 357-434 
4. بررسی آلودگی توکسوپلاسما گوندای در شتران استان یزد با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

صفحه 383-389

علیرضا سازمند؛ موسی توسلی؛ بیژن اسمعیل نژاد؛ زهرا اسداللهی؛ علی کاظم نیا؛ سیدحسین حکمتی مقدم