دوره و شماره: دوره 8، 3 (31) پاییز - شماره پیاپی 31، پاییز 1393، صفحه 528-619 
6. بررسی آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در طیور بومی اطراف شهرستان تبریز

صفحه 588-595

حسین هاشم‌زاده‌فرهنگ؛ پریسا شهبازی؛ سیدرضی بهاورنیا