دوره و شماره: دوره 8، 4 (32) زمستان - شماره پیاپی 32، زمستان 1393، صفحه 621-707 
1. بررسی تاثیر جوشانده چای سیاه بر پروماستیگوت‌های انگل لیشمانیا ماژور در شرایط برون‌تنی

صفحه 621-629

وحید نصیری؛ غلامرضا کریمی؛ حبیب الله پایکاری؛ غلامرضا معتمدی؛ شهلا ریواز؛ ابراهیم نوروزی


5. تغییرات الکتروکاردیوگرام (ECG) به‌دنبال هایپوکالمی تجربی در گوسفند

صفحه 653-664

وحید علمی؛ مهدی سخا؛ علی حسن پور؛ محمد قلی نادعلیان؛ بهرام عمواوغلی تبریزی