دوره و شماره: دوره 9، 1 (33) بهار - شماره پیاپی 33، بهار 1394، صفحه 1-89 
3. فراوانی سنگ‌های صفراوی در گاومیش‌های کشتاری در کشتارگاه تبریز و ارتباط آن با برخی فراسنجه‌های کبدی

صفحه 23-29

بهرام عمواوغلی تبریزی؛ سیامند باستانی؛ شیرکوه عباسی حاجی آباد؛ محمد مرادیان


4. بررسی میزان شیوع انگل های خارجی ماهیان زینتی در استان قزوین

صفحه 31-39

جابر داودی؛ شاهرخ شیرازی؛ افشین بهمن شبستری؛ محمد فرحی


6. جداسازی و ارزیابی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب کرد ایرانی

صفحه 53-59

صابر ممقانی؛ عبداله عراقی سوره؛ مجید ابراهیمی حامد؛ مهدی فتاحی؛ حمید اکبری