تعیین میزان آلودگی به تیلریا آنولاتا در کنه‌های ایکسودیده در منطقه ارومیه به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

تیلریوز یکی از بیماریهای مهم انگلی تک‌یاخته‌ای در ایران می­باشد که باعث بروز ضررهای اقتصادی و مرگ‌ومیر در دام‌ها می­شود. این بیماری توسط کنه‌های خانواده ایکسودیده منتقل می‌شود و با تب، کم­خونی، آنوکسی و نهایتاً مرگ دام همراه است. تشخیص بیماری سابقاً بر اساس رنگ‌آمیزی نمونه‌های خونی و غدد لنفاوی با روش گیمسا انجام می‌پذیرفت. استفاده از روش‌های مولکولی به دلیل بالا بودن حساسیت و ویژگی نسبت به روش‌های قبلی ارجحیت دارد. به­دلیل این­که در دامداری‌های سنتی ایران کنه‌های ایکسودیده که می‌توانند ناقل بیماری باشند به­فراوانی یافت می‌شوند، شناسایی این کنه‌ها اهمیت فراوان دارد. این مطالعه با هدف شناسایی مولکولی آلودگی به تیلریا در کنه­های جداشده از گاوهای منطقه ارومیه انجام پذیرفت. تعداد 100 کنه از گله­های با تاریخچه آلودگی به تیلریا در منطقه جمع­آوری و با استفاده از کلیدهای تشخیص شناسایی شدند. از مجموع 100 کنه مورد آزمایش، تک‌یاخته‌های انگلی هیالوما ­آناتولیکوم ‌آناتولیکوم (33 درصد)، هیالوما دیتریتوم (16 درصد)، بووفیلوس ‌آنولاتوس (16 درصد)، درماسنتور مارژیناتوم (14 درصد)، ریپیسفالوس بورسا (9 درصد)، هیالوما آناتولیکوم ‌اکسکاواتوم (7 درصد)، درماسنتور نیووس (4 درصد) و همافیزالیس پونکتاتا (1 درصد) شناسایی شدند. کنه غالب هیالوما آناتولیکوم ‌آناتولیکوم تشخیص داده شد. غدد بزاقی کنه­ها پس از جداسازی با استفاده از جفت پرایمر اختصاصی مربوط به گونه تیلریا آنولاتا  (N516 وN517) مورد آزمایش PCR قرار گرفتند. آزمایش PCR وجود باند اختصاصی با اندازه bp 721  ناشی از وجود تیلریا آنولاتا را روی ژل آگارز در 62 درصد کنه ها مشخص ساخت. میزان بالای آلودگی در کنه­های ناقل موجود در منطقه پتانسیل بالای آن‌ها را در راه آلودگی گاوها به عامل تیلریا آنولاتا را می­رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assignment of infestation rate in Ixodidae ticks to Theileria annulata in Urmia by PCR

نویسندگان [English]

 • Ahmad Nematoallahi 1
 • Iraj Panahi 2
1 Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 M.S. Graduated of Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Theileriosis is one of the most important protozoan parasitic diseases in Iran that causes economic losses and mortality in livestock. The disease is transmitted by Ixodid ticks and is characterized by fever, anemia,anoxia,and eventually death. Diagnosis of the disease was previously based on staining of blood and lymph nodes samples by Giemsa method. The use of molecular methods is preferred over previous methods due to their high sensitivity and specificity. Due to the fact that Ixodid ticks that can carry the disease are found in many traditional Iranian farms, it is very important to identify and introduce these ticks. The aim of this study was to molecularly identify Theileria annulata infection in ticks isolated from cows in Urmia region. A total of 100 samples from herds with a history of Theileria annulata infection in the area were collected and transferred to the laboratory. Ticks were identified using diagnostic keys. Salivary glands of ticks were separated and analyzed by PCR after isolation using Theileria annulata specific primer (N516, N517). Out of 100 ticks, ten genera and species including Hyalomma anatolicum anatolicum (33%), Hy.detritum (16%), Boophylus anulatus (16%), Dermacentor marginatum (14%),Rhipicephalus bursa (9%), Hy.anantolicum excavatum (7%), D.niveus (4%) and Haemaphysalis punctate (1%).The predominant tick was identified as Hyalomma anatolicum anatolicum. PCR test showed the presence of 721 bp specific band on gel in 62% of tick samples. The high rate of infection in vector mites in the area indicates their high potential for infection of cows with the agent of Theileria annulata.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Theileria annulata
 • Tick. Urmia
 • cattle
 • PCR
 • Aktas, M., Dumanli, N. and Angin, M. (2004). Cattle infestation by Hyalomma species in the east of Turkey. Veterinary Parasitology, 119(1):1-8.
 • Bartelett, J.M.S. and Stiling, D. (2003). Methods in Molecular Biology: PCR Protocols: Chapter 7: DNA extraction from tissue. 2nd ed., USA: Human Press. pp: 33-34.
 • Dehghani, R., Talari, S. and Piazak, N. (2004). Ticks fauna (Acari: Metastigmata) of Kashan-Iran. Pajouhesh and Sazandegi, 65(2): 19-23. [In Persian]
 • D'Oliveira, C., Van der Weide, M., Habela, M.A., Jacquiet, P. and Jongejan, F. (1995). Detection of Theileria annulata in blood samples of carrier cattle by PCR. Journal of Clinical Microbiology, 33(10): 2665-2669.
 • Jensen, K., Paxton E., Waddington D., Talbot, R., Darghouth, M.A. and Glass, E.J. (2008). Differences in the transcriptional responses induce by Theileria annulata infection in bovine monocytes derived from resistant and susceptible cattle breeds. International Journal for Parasitology, 38(3-4): 313-325.
 • Hashemi-Fesharki, R. (1997). Tick-borne parasites of sheep and goats and their related vectors in Iran. Parasitology, 39(2): 115-117.
 • Kundave, V.R., Patel, A.K., Hasnami, J. and Josh, C.G. (2013). Detection of Theileriosis in cattle and buffaloes by PCR. Journal of Parasitic Diseases, 18(2): 345-349.
 • Mehlhorn, H., Schein, E. and Ahmed, J.S. (1994). Theileria. In: Parasitic Protozoa. Kreier, J.P. editor. 1st ed., USA: Academic Press, pp: 217–304.
 • Razmi, G.R, Eshrati, H. and Rashtibaf, M. (2006). Prevalence of Theileria spp. infection in sheep in South Khorasan province, Iran. Veterinary Parasitology, 140(3-4): 239-243.
 • Razmi, G.R., Ebrahimzadeh, E. and Aslani, M.R. (2003). A study about tick vectors of bovine theileriosis in an endemic region of Iran. Journal of Veterinary Medicine and Public Health, 50(6): 309-310.
 • Sangwan, A.K., Chhabra, B.M. and Samantaray S. (1989). Relative role of
  male and female Hyalomma anatolicum anatolicum ticks in Theileria transmission. Veterinary Parasitology, 31(2): 83-87.
 • Sayin, F., Karaer, Z., Dincer, S., Cakmak, A., Inci, A., Yukari, B.A., et al. (2003). A comparison of susceptibilities to infection of four species of Hyalomma ticks with Theileria annulata. Veterinary Parasitology, 113(1): 115-121.
 • Smith, M.C. and Sherman, D.M. (2009). Goat Medicine, 2ed ed., USA: Wiley-Blackwell. Iowa, pp: 563-566.
 • Tavakoli, M., Asmar, M. and Javadian, E. (1999). Geographical distribution of Argazidae and Ixodidae ticks in Lorestan province. Paper Presented at the First Iranian Congress of Medical Entomology. Tehran, Iran. [In Persian]
 • Tavassoli, M., Tabatabaei, M., EsmaeilNejad, B., Hassani, M., Najafabadi, A. and Pourseyed, S.H. (2011). Detection of Theileria annulata by the PCR-RFLP in ticks (Acari, Ixodidae) collected from cattle in West and North-West Iran. Acta Parasitologica, 56(1): 8-13.
 • Telmadarraiy, Z., Bahrami, A. and Vatandoost, H. (2004). A Survey on Fauna of Ticks in West Azerbaijan Province, Iran. Iranian Journal of Public Health, 33(4): 65-69.
 • Walker, A., Camicas, J., Bouattour, A. and Estrada-pana, A. (2004). Ticks of Domestic Animals in the Mediterranean Region. 1st ed. Spain: University of Zaragosa, pp: 20-65.
 • Yakhchali, M. and Hasanzadehzarza, S.H. (2004). Study on some ecological aspects and prevalence of different species of hard ticks) Acarina: Ixodidae) on cattle, buffalo, and sheep in Oshnavieh suburb. Pajouhesh and Sazandegi, 63(2): 30-35. [In Persian]