تعیین معیار قابل ارجاع برای اندازه‌گیری فشار داخل کره چشم در اسبچه مینیاتور خزر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/jvcp.2020.1891950.1255

چکیده

ارزیابی فشار داخلی کره چشم (intra ocular pressure; IPO) یک پارامتر اساسی برای معاینات چشمی است که در تشخیص بیماری­های این عضو از بدن مورد استفاده قرار می­گیرد. تعیین فشار داخلی چشم نیاز به ابزاری دارد که سریع، دقیق، قابل حمل و کاربردی باشد. در حال حاضر روش‌های پذیرفته­شده برای تعیین IOP وجود دارد که شامل تونومتری ریباند یا برگشتی (rebound tonometry) و روش اپلانتاسیون (applentation method) می­باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین مقدار قابل ارجاع برای اندازه­گیری میزان فشار داخلی کره چشم به روش تونومتری برگشتی در اسبچه خزر بود. به همین منظور تعداد 20 رأس اسب به ظاهر سالم و از نژاد اسبچه مینیاتور خزر شامل هر دو جنس نر و ماده در محدوده سنی 14-2 سال و وزن بین 150 تا 200 کیلوگرم در نظر گرفته شد. وضعیت طبیعی چشم­ها توسط دستگاه افتالموسکوپی غیر­مستقیم مورد معاینه قرار گرفت. میزان فشار داخل کره چشم در مورد اسب­های مورد مطالعه به میزان mmHg 7/6±9/32 محاسبه گردید و ارتباط معنی­داری بین فشار داخلی چشم و جنس حیوان و همچنین چشم چپ و راست مشاهده نشد (05/0p < /em>>). باتوجه به اهمیت تشخیص هر چه سریع­تر گلوکوم و پیشگیری از اختلالات متعاقب آن، به نظر می­رسد که می­توان از نتایج به­دست آمده در مطالعه حاضر، به عنوان مرجعی برای تعیین میزان فشار داخلی کره چشم اسبچه خزر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the reference value for intra ocular pressure (IOP) in the Caspian miniature horse

نویسندگان [English]

  • R. Sarkhoosh 1
  • saeed ozmaie 2
  • A. Asghari 3
  • A. Jahandideh 2
1 Graduate of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assitatnt Professor. Department of Clinical Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor. Department of Clinical Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Assessing the intraocular pressure is a key parameter for eye examinations used to diagnose diseases of this organ of the body. Determining the IOP requires a tool that is fast, accurate, portable, and functional. Currently, there are accepted methods for determining IOP, which include rebound tonometry and the Applentation method. This study aimed to determine the reference value for intraocular pressure by using rebound tonometry in the Caspian horse. In this regard, 20 apparently healthy Caspian miniature horses, both male and female aged between 2 and 14 years old and weighing between 150 and 200 kg were selected. The total mean and standard deviation of the results obtained from the study of intraocular pressure in 20 Caspian miniature horses were calculated as 32.9±6.7 mm/Hg. Gender had no significant effect on IOP (p < /em>>0.05). No significant differences were seen between the mean IOP values of the left eye compared to the right eye. Given the importance of early diagnosis of glaucoma and the prevention of subsequent disorders, it seems that the obtained results could be used as reference to measure the intraocular pressure of Caspian miniature horses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian miniature horse
  • Tonometer
  • Intraocular pressure
  • Glaucoma