تعیین معیار قابل ارجاع برای اندازه‌گیری فشار داخل کره چشم در اسبچه مینیاتور خزر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30495/jvcp.2020.1891950.1255

چکیده

ارزیابی فشار داخلی کره چشم (intra ocular pressure; IPO) یک پارامتر اساسی برای معاینات چشمی است که در تشخیص بیماری­های این عضو از بدن مورد استفاده قرار می­گیرد. تعیین فشار داخلی چشم نیاز به ابزاری دارد که سریع، دقیق، قابل حمل و کاربردی باشد. در حال حاضر روش‌های پذیرفته­شده برای تعیین IOP وجود دارد که شامل تونومتری ریباند یا برگشتی (rebound tonometry) و روش اپلانتاسیون (applentation method) می­باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین مقدار قابل ارجاع برای اندازه­گیری میزان فشار داخلی کره چشم به روش تونومتری برگشتی در اسبچه خزر بود. به همین منظور تعداد 20 رأس اسب به ظاهر سالم و از نژاد اسبچه مینیاتور خزر شامل هر دو جنس نر و ماده در محدوده سنی 14-2 سال و وزن بین 150 تا 200 کیلوگرم در نظر گرفته شد. وضعیت طبیعی چشم­ها توسط دستگاه افتالموسکوپی غیر­مستقیم مورد معاینه قرار گرفت. میزان فشار داخل کره چشم در مورد اسب­های مورد مطالعه به میزان mmHg 7/6±9/32 محاسبه گردید و ارتباط معنی­داری بین فشار داخلی چشم و جنس حیوان و همچنین چشم چپ و راست مشاهده نشد (05/0p < /em>>). باتوجه به اهمیت تشخیص هر چه سریع­تر گلوکوم و پیشگیری از اختلالات متعاقب آن، به نظر می­رسد که می­توان از نتایج به­دست آمده در مطالعه حاضر، به عنوان مرجعی برای تعیین میزان فشار داخلی کره چشم اسبچه خزر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the reference value for intra ocular pressure (IOP) in Caspian miniature horse

نویسندگان [English]

  • R. Sarkhoosh 1
  • saeed ozmaie 2
  • A. Asghari 3
  • A. Jahandideh 2
1 Graduate of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assitatnt Professor. Department of Clinical Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor. Department of Clinical Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: Assessment intraocular pressure is crucial parameter for a complete ophthalmic exam as it contributes to the diagnosis of ocular diseases. Objectives: The study is aimed to determine the referable value for intraocular pressure by using rebound tonometer in Caspian horse. Methods: In this regard, 20 apparently healthy Caspian horses, both male and female aged between 2 and 15 years old and weighted between 150 and 200 kg were selected. The normal condition of eyes indirectly was examined by ophthalmoscopy. The measurement of the intraocular pressure was done by CARE tonometer TONOVET Mark made in Finland. Results: The total mean and standard deviation of the results obtained from the study of intraocular pressure amount in 20 Caspian horses were calculated as 32.9 ± 6.7 mm/Hg. No significant effect of sex and between right and left eyes on IOP change was found (P>0.05).
Conclusions: Given the importance of diagnosis of glaucoma as soon as possible and the prevention of subsequent disorders in the future, in the study the obtained results can be used as a natural reference to measure the intraocular pressure of Caspian horses.
Background: Assessment intraocular pressure is crucial parameter for a complete ophthalmic exam as it contributes to the diagnosis of ocular diseases. Objectives: The study is aimed to determine the referable value for intraocular pressure by using rebound tonometer in Caspian horse. Methods: In this regard, 20 apparently healthy Caspian horses, both male and female aged between 2 and 15 years old and weighted between 150 and 200 kg were selected. The normal condition of eyes indirectly was examined by ophthalmoscopy. The measurement of the intraocular pressure was done by CARE tonometer TONOVET Mark made in Finland. Results: The total mean and standard deviation of the results obtained from the study of intraocular pressure amount in 20 Caspian horses were calculated as 32.9 ± 6.7 mm/Hg. No significant effect of sex and between right and left eyes on IOP change was found (P>0.05).
Conclusions: Given the importance of diagnosis of glaucoma as soon as possible and the prevention of subsequent disorders in the future, in the study the obtained results can be used as a natural reference to measure the intraocular pressure of Caspian horses.
vBackground: Assessment intraocular pressure is crucial parameter for a complete ophthalmic exam as it contributes to the diagnosis of ocular diseases. Objectives: The study is aimed to determine the referable value for intraocular pressure by using rebound tonometer in Caspian horse. Methods: In this regard, 20 apparently healthy Caspian horses, both male and female aged between 2 and 15 years old and weighted between 150 and 200 kg were selected. The normal condition of eyes indirectly was examined by ophthalmoscopy. The measurement of the intraocular pressure was done by CARE tonometer TONOVET Mark made in Finland. Results: The total mean and standard deviation of the results obtained from the study of intraocular pressure amount in 20 Caspian horses were calculated as 32.9 ± 6.7 mm/Hg. No significant effect of sex and between right and left eyes on IOP change was found (P>0.05).
Conclusions: Given the importance of diagnosis of glaucoma as soon as possible and the prevention of subsequent disorders in the future, in the study the obtained results can be used as a natural reference to measure the intraocular pressure of Caspian horses.
Background: Assessment intraocular pressure is crucial parameter for a complete ophthalmic exam as it contributes to the diagnosis of ocular diseases. Objectives: The study is aimed to determine the referable value for intraocular pressure by using rebound tonometer in Caspian horse. Methods: In this regard, 20 apparently healthy Caspian horses, both male and female aged between 2 and 15 years old and weighted between 150 and 200 kg were selected. The normal condition of eyes indirectly was examined by ophthalmoscopy. The measurement of the intraocular pressure was done by CARE tonometer TONOVET Mark made in Finland. Results: The total mean and standard deviation of the results obtained from the study of intraocular pressure amount in 20 Caspian horses were calculated as 32.9 ± 6.7 mm/Hg. No significant effect of sex and between right and left eyes on IOP change was found (P>0.05).
Conclusions: Given the importance of diagnosis of glaucoma as soon as possible and the prevention of subsequent disorders in the future, in the study the obtained results can be used as a natural reference to measure the intraocular pressure of Caspian horses.
Background: Assessment intraocular pressure is crucial parameter for a complete ophthalmic exam as it contributes to the diagnosis of ocular diseases. Objectives: The study is aimed to determine the referable value for intraocular pressure by using rebound tonometer in Caspian horse. Methods: In this regard, 20 apparently healthy Caspian horses, both male and female aged between 2 and 15 years old and weighted between 150 and 200 kg were selected. The normal condition of eyes indirectly was examined by ophthalmoscopy. The measurement of the intraocular pressure was done by CARE tonometer TONOVET Mark made in Finland. Results: The total mean and standard deviation of the results obtained from the study of intraocular pressure amount in 20 Caspian horses were calculated as 32.9 ± 6.7 mm/Hg. No significant effect of sex and between right and left eyes on IOP change was found (P>0.05).
Conclusions: Given the importance of diagnosis of glaucoma as soon as possible and the prevention of subsequent disorders in the future, in the study the obtained results can be used as a natural reference to measure the intraocular pressure of Caspian horses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intraocular pressure
  • Tonometer
  • Glaucoma
  • Caspian horse