بررسی فراوانی کریستال اوری و باکتری اوری در سگ های خانگی شهرستان اهواز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.30495/jvcp.2020.1884139.1249

چکیده

یکی از مهم‌ترین عواملی که در پاتوژنز سنگ‌های ادراری نقش دارد، کریستال‌اوری می‌باشد. نوع کریستال می‌تواند با عفونت باکتریایی دستگاه ادراری مرتبط باشد و متعاقبا موجب تغییر pH ادرار ‌گردد. مطالعه حاضر، با هدف ارزیابی فراوانی کریستال-اوری و باکتری‌اوری، در سگ‌های خانگی اهواز صورت گرفت. بدین منظور، ادرار 101 قلاده سگ سالم به روش کاتترزدن اخذ شد. در ارزیابی فیزیکی نمونه‌های ادرار، وزن مخصوص، رنگ، شفافیت و ویژگی‌های ظاهری و در آنالیز بیوشیمیایی آن-ها، وجود هموگلوبین، گلوکز، پروتئین و اجسام کتونی در ادرار بررسی و نیز pH ادرار سنجیده شد. رسوب ادراری، از نظر حضور کریستال‌ها، کست‌ها و سلول‌ها هم ارزیابی شد. همچنین نمونه‌های ادرار از نظر حضور باکتری‌‌های استافیلوکوکوس، پروتئوس و اشریشیا کولای بررسی شدند. در مجموع، در 20 مورد (80/19 درصد) کریستال‌اوری مشاهده گردید، که از این تعداد، 15 مورد (75 درصد) استروویت، 2 مورد (10 درصد) اگزالات‌ کلسیم ‌دی‌هیدرات، 2 مورد (10 درصد) مخلوط استروویت و اگزالات ‌کلسیم ‌دی‌هیدرات و 1 مورد (5 درصد) مخلوط اگزالات ‌کلسیم‌ دی‌هیدرات و بیلی‌روبین بودند. از 101 نمونه، در 40 مورد (60/39 درصد) کشت ادرار مثبت بود، که از این تعداد، 16 مورد (40 درصد) استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و 12 مورد (30 درصد) اشریشیا کولای بود. در هیچ‌کدام از نمونه‌ها، پروتئوس جدا نشد. در مطالعه حاضر، ارتباط معنی‌داری بین جنس و نژاد با باکتری‌اوری و کریستال‌اوری به‌دست نیامد (05/0p). همچنین مشخص گردید که همبستگی نزدیکی بین کریستال‌اوری و باکتری‌اوری در سگ‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency survey of crystalluria and bacteriuria in companion dogs of Ahvaz district

نویسندگان [English]

  • Bahman Mosallanejad 1
  • Syedeh Misagh Jalali 1
  • Dariush gharibi 2
  • Hadi Taherzadeh 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Crystalluria is one of the most important factors contributing to the pathogenesis of urinary stones. The type of the present crystal in urine can be associated with urinary tract infection and bacteriuria. The aim of the present survey was to evaluate the frequency of crystalluria and bacteriuria in companion dogs of Ahvaz district. For this purpose, the urine of 101 healthy dogs was obtained by catheterization. Physical assessment was initially carried out for specific gravity, color, clearance and apparent characteristics, and then the biochemical analysis was performed on the presence of hemoglobin, glucose, protein, ketone bodies and pH in urine. Urinary sediment was also evaluated for the presence of crystals, castes and cells. Urine specimens were investigated for the type of Staphylococcus, Proteus and Escherichia coli bacteria. Overall twenty cases (19.80%) had crystalluria; of these numbers, fifteen cases (75%) were struvite, two cases (10%) oxalate calcium dehydrate, two cases (10%) mixed of struvite and oxalate-calcium dehydrate and one case (5%) mixed of oxalate calcium dehydrate and bilirubin. From out of 101 samples, 40 cases (39.60%) had positive urine culture; of that number, sixteen cases (40%) were positive for Staphylococcus epidermidis and twelve (30%) for E. coli. Proteus was not isolated in any of samples. There was no significant relationship between gender and breed with bacteriuria and crystalluria (p>0.05), but a significant difference was observed for age; so that with age rising, crystalluria and bacteriuria were increased (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • Bacteriuria
  • Crystalluria
  • Dog