تاثیر عصاره هیدرو‌الکلی گیاه بابونه‌ رومی (Anthemis nobilis L.) بر پارامتر‌های تولیدمثلی و رفتاری موش‌های صحرایی نر تحت استرس عدم ‌تحرک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرا‌دامپزشکی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

5 دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

استرس عامل بسیار مهمی در ایجاد اختلالات در دستگاه تولید­مثل می­باشد. با توجه به اثرات بابونه­­ رومی (Anthemis nobilis L.) در طب سنتی بر برخی از بیماری­ها، هـدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تاثیر عصاره هیدرو‌­الکلی بابونه ­رومی بر پارامتر­های تولید­مثلی و رفتاری موش­های صحرایی نر تحت استرس عدم تحرک بود. تعداد 30 سر موش صحرائی نر بالغ نژاد ویستار بـه طـور تصـادفی در پنج گـروه شامل گروه­های شم سالم، شاهد تحت استرس و سه گروه تیمار تحت استرس  با دریافت‌ دوزهـای 50، 100 و 200 میلـی‌گـرم بـر کیلـوگرم وزن بدن از عصـاره هیدرو الکلـی بابونه ­­رومی تقسیم و به مدت 21 روز نگه­داری شدند. در پایان دوره جهت سنجش میزان استرس از آزمون ماز به­علاوه­ای شکل مرتفع استفاده شد. همچنین به منظور تعیین غلظت هورمون­های تستوسترون،LH  (luteinizing hormone) و FSH (follicle-stimulating hormone)­، نمونه­ خون از همه موش­ها اخذ شد. در ادامه نیز تعداد اسپرم­های اپیدیدیمی بررسی گردید. نتایج به­دست آمده با روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه و هچنین آزمون‌ مقایسه‌ای چند‌گانه توکی تحلیل گردید. عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه منجر به افزایش معنی­دار تعداد اسپرم و هورمون­های تستوسترون، LH و FSH  نسبت به گروه شاهد استرس شد (05/0>p ). همچنین عصاره مذکور سبب افزایش معنی­دار درصد ورود به بازوی باز و کاهش درصد ورود به بازوی بسته ماز به­علاوه­ای شکل مرتفع در مقایسه با گروه شاهد استرس گردید (05/0>p ). در مطالعه حاضر عصاره هیدرو‌الکی بابونه رومی اثرات ضد­ ­اضطرابی داشته و موجب افزایش تعداد اسپرم، میزان تستوسترون، LH و FSHشد که احتمالاً این افزایش در ارتباط با ترکیبات آنتی­اکسیدانی این گیاه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Chamaemelum nobile hydro alcoholic extract on reproductive and behavioural parameters in male rats exposed to immobility stress

نویسندگان [English]

  • M Neshat Gharamaleky 1
  • yasin bagheri 2
  • masoud delashoub 3
  • hesam rafie 2
  • ali mohammad bahrami 4
  • aref delkhosh 5
1 Assistant Professor, Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
4 Associate Professor, Department of Pathobiology, Para Veterinary Faculty of Ilam, University of Ilam, Ilam, Iran.
5 D.V.M. Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Stress is a very important factor in causing disorders in the reproductive system. Considering the effects of Anthemis nobilis L. in traditional medicine as an effective treatment of certain diseases, the aim of this study was to evaluate the effect of hydro-alcoholic extract of Anthemis nobilis L.onreproductive and behavioural parameters in male rats exposed to immobility stress. Thirty male Wistar rats weighing 220±20 g were randomly divided into five groups including control without any stress and additive, control exposed to stress without additive (positive control) and treatment groups exposed to stress and receiving Anthemis nobilis L.extract in dosages of 50, 100 and 200mg/kg respectively. The extract was given to the rats with gavage and accompanied by immobility stress for 21 days. At the end of the study, anxiety was evaluated using elevated plus maze, also blood samples were collected for hormonal assay and the number of sperms were assessed. Obtained data were analyzed using one way ANOVA followed by Tukey post hoc test. Hydro-alcoholic extract of Anthemis nobilis L.significantly increased the number of sperms, testosterone, LH and FSH levels in comparison to the stress group (p < /em><0.05). Also the findings of this research revealed that the extract led to significant increase in percentages of open arm entry and decrease in percentages of close arm entries in the elevated plus maze compared to the stress group (p < /em><0.05). The results indicated that hydro alcoholic extract of Anthemis nobilis L.has anxiolytic effects and increases the reproductive parameters probably due to antioxidant components of this plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthemis nobilis L
  • immobility stress
  • sperm
  • Rat
Acharya, U.R., Mishra, M., Patro, J. and Panda, M.K. (2008). Effect of vitamins C and E on spermatogenesis in mice exposed to cadmium. Reproductive Toxicology, 25(1): 84-88.
Al-snafi, A.E. (2016). Medical importance of Anthemis nobilis (Chamaemelum nobile)-a review. Asian Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 6(2): 89-95.
Alibabaei, Z., Rabiei, Z., Rahnama, S., Mokhtari, S. and Rafieian-Kopaei, M. (2014). Matricaria chamomilla extract demonstrates antioxidant properties against elevated rat brain oxidative status induced by amnestic dose of scopolamine. Biomedicine and Aging Pathology, 4(4): 355-360.
Ameri, F. (2013). The relevance of medicinal plants consumers in Iran: investigating statistics for consumers, states of consumption, informative and source area. Journal of Medicine and Cultivation, 22(3): 37-42.
Aydin, Y., Ozatik, O., Hassa, H., Ulusoy, D., Ogut, S. and Sahin, F. (2013). Relationship between oxidative stress and clinical pregnancy in assisted reproductive technology treatment cycles. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 30(6): 765-772.
Daghigh Kia, H., Sadeghi Sadegh Abad, F., Ebrahimi, M. and Samadian, F. (2017). Comparative effect of different concentrations of hydro-ethanolic extract of chamomile on freeze-thawn semen quality of rams. Veterinary Clinical Pathology, 11(1): 13-23. [In Persian]
 Eskiocak, S., Gozen, A., Taskiran, A., Kilic, A., Eskiocak, M. and Gulen, S. (2006). Effect of psychological stress on the L-arginine-nitric oxide pathway and semen quality. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 39(5): 581-588.
Gonçalves, L., Dafre, A.L., Carobrez, S.G. and Gasparotto, O.C. (2008). A temporal analysis of the relationships between social stress, humoral immune response and glutathione-related antioxidant defenses. Behavioural Brain Research, 192(2): 226-231.
Ishida, H., Mitsui, K., Nukaya, H., Matsumoto, K. and Tsuji, K. (2003). Study of active substances involved in skin dysfunction induced by crowding stress. I. Effect of crowding and isolation on some physiological variables, skin function and skin blood perfusion in hairless mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 26(2): 170-181.
Jeddi, H. and Mohajeri, D. (2017). Study on the effects of ethanolic extract of broccoli on oxidative stress induced by acetaminophen in rat kidney. Veterinary Clinical Pathology, 11(2): 145-157. [In Persian]
Johnson, Jr.W., Heldreth, B., Bergfeld, W.F., Belsito, D.V., Hill, R.A., Klaassen, C.D., et al. (2017). Safety Assessment of Anthemis nobilis–Derived Ingredients as Used in Cosmetics. International Journal of Toxicology, 36(1): 57-66.
Khaki, A., Fathiazad, F., Nouri, M., Khaki, A.­A., Ozanci, C.­C., Ghafari-Novin, M., et al.  (2009). The effects of Ginger on spermatogenesis and sperm parameters of rat. Iranian Journal of Reproductive Medicine, 7(1): 7-12.
La Rosa-Rodriguez, E., Le Clesiau, H., Dubois, G., Izard, J.L., Bonin, M., Bordron, J., et al. (2013). Assessment of work-related stress following implementation of preventive measures in a pension fund. Sante Publique, 25(1): 59-67.
Mccarty, R., Aguilera, G., Sabban, E.L. and Kvetnansky, R. (2003). Stress: neural, endocrine and molecular studies. 2th ed., USA: New York, pp: 50-57.
Mcdonald, D., Bowden, J.J., Baluk, P. and Bunnett, N.W. (1996). Neurogenic inflammation. A model for studying efferent actions of sensory nerves. Advances in Experimental Medicine and Biology, 410(1): 453-462.
Mcgrady, A. (1984). Effects of psychological stress on male reproduction: a review. Archives of Andrology, 13(1): 1-7.
Mirilas, P., Panayiotides, I., Mentessidou, A., Mavrogenis, G., Kontis, E., Lainas, P., et al. (2010). Effect of testis nondescent or orchidopexy on antisperm antibodies and testis histology in rats. Fertility and Sterility, 94(4): 1504-1509.
Nemoto, T., Iwasaki-Sekino, A., Yamauchi, N. and Shibasaki, T. (2010). Role of urocortin 2 secreted by the pituitary in the stress-induced suppression of luteinizing hormone secretion in rats. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 299(4): 567-575.
Rabiei, Z., Lorigooini, Z. and Rafieian-Kopaei, M. (2016). Effects of hydroalcoholic extract of Borago officinalis on naloxone-precipitated withdrawal syndrome in morphine-dependent mice. Bangladesh Journal of Pharmacology, 11(4): 824-829.
Rai, J., Pandey, S.N. and Srivastava, R.K. (2003). Effect of immobilization stress on spermatogenesis of albino rats. Journal of the Anatomical Society of India, 52(1): 55-57.
Saki, G., Rahim, F. and Alizadeh, K. (2009). Effect of forced swimming stress on count, motility and fertilization capacity of the sperm in adult rats. Journal of Human Reproductive Sciences, 2(2): 72-89.
Safavi, E and Khayat Noori, H. (2013). Histologic and histomorphometric study of epididymis after immobilization stress in mice. Journal of Veterinary Clinical Pathology, 7(3): 193-206. [In Persian]
Salmon, E. (2007). A review of the literature on neuroimaging of serotoninergic function in Alzheimer’s disease and related disorders. Journal of Neural Transmission, 114(9): 1179-1186.
Schreck, C.B., Contreras-Sanchez, W. and Fitzpatrick, M.S. (2001). Effects of stress on fish reproduction, gamete quality, and progeny. Reproductive Biotechnology in Finfish Aquaculture, 1(7): 3-24.
Schneider, B.J. (2001). A study in animal ethics in New Brunswick. Canadian Veterinary Journal, 42(7): 540-547.
 Vallée, N., Lambrechts, K., De Maistre, S., Royal, P., Mazella, J., Borsotto, M., et al. (2016). Fluoxetine protection in decompression sickness in mice is enhanced by blocking TREK-1 potassium channel with the “spadin” antidepressant. Frontiers in Physiology, 7(1): 42.
Vera, Y., Rodriguez, S., Castanares, M., Lue, Y., Atienza, V., Wang, C., et al. (2005). Functional role of caspases in heat-induced testicular germ cell apoptosis. Biology of Reproduction, 72(1): 516-522.
Walf, A.A. and Frye, C.A. (2007). The use of the elevated plus maze as an assay of anxiety-related behavior in rodents. Nature Protocols, 2(2): 322-328.
Wan, H.T., Mruk, D.D., Wong, C.K. and Cheng, C.Y. (2013). Targeting testis-specific proteins to inhibit spermatogenesis: lesson from endocrine disrupting chemicals. Expert Opinion on Therapeutic Targets, 17(7): 839-855.
Wang, Y., Yang, J., Jia, Y., Xiong, C., Meng, T., Guan, H., et al. (2014). Variability in the morphologic assessment of human sperm: use of the strict criteria recommended by the World Health Organization in 2010. Fertility and Sterility, 101(4): 945-949.
Weissman, B.A., Sottas, C.M., Zhou, P., Iadecola, C. and Hardy, M.P. (2007). Testosterone production in mice lacking inducible nitric oxide synthase expression is sensitive to restraint stress. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 292(2): 615-620.
Wolfman, C., Viola, H., Paladini, A., Dajas, F. and Medina, J.H. (1994). Possible anxiolytic effects of chrysin, a central benzodiazepine receptor ligand isolated from Passiflora coerulea. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 47(1): 1-4.
Wood, G.E., Young, L.T., Reagan, L.P. and McEwen, B.S. (2003). Acute and chronic restraint stress alter the incidence of social conflict in male rats. Hormones and Behavior, 43(1): 205-213.
Yamada, K., Miura, T., Mimaki, Y. and Sashida, Y. (1996). Effect of inhalation of chamomile oil vapour on plasma ACTH level in ovariectomized-rat under restriction stress. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 19(1): 1244-1246.
Keshtmand, Z. (2018). Protective effects of Tribulus terrestris hydroalcoholic extract against Cisplatin-induced germ cell apoptosis in male Mice. International Journal of Morphology, 36(1): 140-145.
Zanoli, P., Avallone, R. and Baraldi, M. (2000). Behavioral characterisation of the flavonoids apigenin and chrysin. Fitoterapia, 71(1): 117-123.