بررسی وضعیت اکسیداتیو در گاوهای شیری مبتلا به کتوز تحت‌بالینی و آندومتریت بالینی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

امروزه، مهم­ترین عامل بروز بیماری‌های متابولیکی و تولیدمثلی در گاوهای شیری را اختلال در روند طبیعی وقایع سلولی- مولکولی بدن که به­دنبال افزایش بیش از حد اکسیدان‌ها و شکل‌گیری استرس اکسیداتیو رخ می­دهد، می­دانند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی احتمال وجود ارتباط آماری معنی‌دار بین سطوح سرمی مالون‌دی‌آلدئید (malondialdehyde; MDA) و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام (total antioxidant capacity; TAC)، به عنوان شاخص‌های استرس اکسیداتیو، با میزان ابتلا به کتوز تحت‌بالینی و آندومتریت بالینی در گاوهای شیری بود. بدین منظور، تعداد 101 رأس گاو شیری هلشتاین در 4 گروه سالم، مبتلا به کتوز تحتبالینی، مبتلا به آندومتریت بالینی و مبتلا به هر دو بیماریکتوز تحت‌بالینی و آندومتریت بالینی توزیع شدند. مقادیر سرمی MDA و  TACدر گاو­های هرچهار گروهدر یک بازه زمانی یک ماهه پس از زایمان اندازه‌گیری شدند. کمترین غلظت سرمی TAC و بیشترین سطح سرمی MDA در گاوهای گروه مبتلا به هر دو بیماری مشاهده شد، این در حالی بود که گروه کنترل (گاوهای سالم) دارای بیشترین مقادیر سرمی TAC و کمترین سطح سرمی MDA بودند (05/0p). همچنین تفاوت آماری معنی‌داری در مقادیر سرمی  TACو  MDAبین گروه‌های مبتلا به آندومتریت بالینی و کتوز تحت‌بالینی مشاهده نشد (05/0p>). نتایج مطالعه حاضر وجود یک ارتباط آماری معنی‌دار بین غلظت‌های سرمی MDA و TAC با میزان بروز آندومتریت بالینی و شیوع همزمان کتوز و آندومتریت را در گاوهای شیری نشان داد (05/0p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of oxidative stress in cattle with subclinical ketosis and clinical endometritis

نویسندگان [English]

  • farhad Balari Mahyari 1
  • maryam karimi dehkordi 2
  • mohammadreza nazem 2
1 D.V.M. Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Today, the most important factor in the occurrence of metabolic and reproductive diseases in dairy cattle is the disturbance of natural process in body’s cellular-molecular events that occur after increasing of oxidants and the formation of oxidative stress. The aim of this study was to evaluate the possibility of a significant association between the serum concentrations of malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC), as oxidative stress indexes, with the incidence of subclinical ketosis and clinical endometritis in dairy cows. For this purpose, 101 Holstein dairy cows were divided into 4 groups (healthy, subclinical ketosis, clinical endometritis, and both of them subclinical ketosis-clinical endometritis), and serum levels of MDA and TAC were measured in one month before delivery. The lowest serum concentration of TAC and the highest plasma MDA levels were observed in cows with both of diseases, while control group (healthy cows) had the highest serum concentration of TAC and lowest MDA levels (P≤0.05). There was no significant difference in serum concentrations of TAC and MDA between clinical endometritis and subclinical ketosis groups (p>0.05). The results of this study demonstrated a significant correlation between serum concentrations MDA and TAC with the incidence of clinical endometritis and prevalence of ketosis-endometritis in dairy cows (P≤0.05).

Conflict of interest: None declared.
Keywords: Malondialdehyde, Total Antioxidant Capacity, Clinical Endometritis, Subclinical Ketosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxidative status
  • dairy cattle
  • Clinical endometritis
  • subclinical ketosis