بررسی تأثیر افزودن رقیق‌کننده‌های حاوی ادیتات سدیم و پروپیلن گلیکول بر ماندگاری اسپرم منجمد قوچ قزل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

ادیتاتسدیم با کلات­کردن کلسیم و ممانعت از ورود کلسیم خارج­سلولی به داخل سلول و پروپیلن گلیکول با ممانعت از تشکیل بلورهای یخ داخل­سلولی، از  اسپرم در برابر فرآیند انجماد محافظت می­کنند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر افزودن سطوح مختلفادیتات و پروپیلن­گلیکول بر کیفیت و ماندگاری اسپرم منجمد قوچ قزل انجام پذیرفت. پس از ارزیابی­های اولیه منی 5 رأس قوچ نژاد قزل از لحاظ غلظت، حجم و رنگ نمونه، سلامت آکروزوم، حرکت موجی، تحرک­­ کل و پیشرونده، درصد زنده­مانی و درصد اسپرم­های غیرطبیعی، نمونه­های با غلظت 5/2 میلیارد اسپرم، حرکت پیشرونده­ی بالای 70 درصد و حجم بیش از 5/0 میلی­لیتر در گروه شاهد با مخلوط تریس، گلیسرول و زرده تخم­مرغ و در گروه­های تیمار با استفاده از 1، 5/1، 2 و 5/2 میلی­مولار EDTA (ethylenediaminetetraacetate) و 1، 2، 3 و 7 درصد پروپیلن­گلیکول رقیق شدند. سپس داخل پایت­های 25/0 میلی­لیتری کشیده شده و بعد از سردسازی در دمای 5 درجه سلسیوس به مدت 10-8 دقیقه، ابتدا در فاصله 5-4 سانتی­متری بالای سطح نیتروژن مایع قرار گرفته و در نهایت در داخل آن غوطه­ور شدند. خصوصیات کمّی اسپرم شامل زنده­مانی، درصد تحرک کل، حرکت پیشرونده و درجا، تست یکپارچگی غشای پلاسمایی، درصد اسپرم­های غیرطبیعی، سلامت آکروزوم در کل سلول­ها و در سلول­های مردهدر روزهای صفر، 20، 40 و 60 فرآیند انجماد بررسی شدند. تیمار 1درصد پروپیلن­گلیکول با سایر گروه‌های تیمار پروپیلن­گلیکول و گروه شاهد در میزان تحرک­کل، درصد زنده­مانی، آکروزوم سالم، تست یکپارچگی غشای پلاسماییو حرکت پیشرونده تفاوت معنی­دار داشت (05/0p<). در بین تیمارهای EDTAنیز تیمار با 5/2 میلی­مولار EDTA بهترین عملکرد را دارا بود ولی تفاوت معنی­داری با سایر گروه‌های تیمارEDTAو گروه شاهد نداشت.  بنابراین نتایج بررسی حاضر نشان داد که رقیق­­کننده­های حاوی پروپیلن­گلیکول و EDTA  می­توانند پارامترهای کیفی اسپرم قوچ را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of diluents contained EDTA and Propylene glycol on survival of Ghezel ram frozen semen

نویسندگان [English]

  • parisa Shafaati 1
  • Gh MoghaddamGh 2
  • hossein daghighkia 2
  • sadegh Alijani 3
1 MSc Student of Animal Physiology, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The present study was performed to evaluate the effect of adding different levels of EDTA and propylene glycol on quality and survival of Ghezel ram frozen semen. After primary evaluations on fresh semen for parameters including total motility, progressive motility, non-progressive motility, viability, abnormal sperm, and acrosome integrity in total cell and acrosome integrity in dead cells, samples with a concentration of 2.5 billion sperm and a progressive motility of over 70% and a volume greater than 0.5 ml were diluted with 1, 1.5, 2, 2.5 mM EDTA and 1, 2, 3% propylene glycol as an additive and propylene glycol 7% as a constitute. Straws (250 µl) were filled with dilution and were placed in a refrigerator for 1.5 to 2 hours to cool to reach 5°C. After cooling they are placed in 4-5 cm above nitrogen for 8-10 minutes and ultimately were immersed in liquid nitrogen. qualitative parameters of sperm included viability, total motility, progressive and non-progressive motility, hypo osmotic swelling test, percentage of acrosome integrity and acrosome health in dead cells were investigated in 0, 20, 40 and 60 days of freezing processes. The results of this experiment showed that diluent with 1% propylene glycol concentration in comparison with other group improved total and progressive motility, percentage of viability, acrosome integrity and HOST (p0.05). The results showed that dilutions of EDTA and propylene glycol could improve quantitative parameters of ram semen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EDTA
  • freezing
  • Ghezel ram
  • propylene glycol
  • sperm cryopreservation