ارزیابی میزان تولید آنتی‌بادی پلی‌کلونال ‌علیه باکتری لیستریا مونوسایتوژنز در مدل حیوانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

لیستریامونوسایتوژنزباسیلیکوتاه،گرممثبت،انگلاختیاری داخلسلولیوفاقداسپوراست کهازطریقسبزیجاتآلوده، شیر، پنیروگوشت آلودهبهانسان منتقلمی­شود. ایمونوگلوبولین ‌­Y (IgY) به­دست آمده از زرده تخم‌مرغ مرغ­های ایمن­شده منبع سرشار و ارزانی از آنتی‌بادی‌های پلی‌کلونال می‌باشد. این آنتی‌بادی‌ها می‌توانند به­عنوان یک جایگزین مناسب به جای آنتی‌بادی‌های تولیدشده در سایر حیوانات آزمایشگاهی مطرح باشند. در سال­های اخیر، IgYدر تحقیقات علوم پزشکی جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری­ها کاربرد گسترده‌ای داشته­است. در مطالعه حاضر تعداد 12 قطعه مرغ تخم­گذارسویه ­های-لاین در دو گروه تیمار (10 قطعه) و شاهد (2 قطعه) انتخاب و گروه تیمار در 3 نوبت و با فاصلة زمانی هفته­ای یک­بار توسط تزریق آنتی‌ژن تهیه­شده از لیستریا مونوسایتوژنز ایمن گردید. سپس با جمع‌آوری تخم‌مرغ‌ها و اندازه‌گیری میزان پروتئین تام و گلوبولین‌های زرده در هفته‌های 9، 10 و 11 بعد از تزریق اول، مشخص شد که مقدار این دو پارامتر در هفته­های 9 و 10 با یکدیگر تفاوت آماری معنی­داری نداشته ولی در مقایسه با مقادیر آن­ها در گروه شاهد، افزایشی معنی­داری (­05/0p<) مشاهده گردید. از طرفی مقدار گلوبولین و پروتئین تام زرده در هفته یازدهم افت قابل توجهی داشت ولی مقادیر آن­ها در مقایسه با گروه شاهد، تفاوت آماری معنی­داری نشان نداد. بر ­اساس یافته‌های مطالعه حاضر می­توان نتیجه­گیری کرد که ایمن­سازی مرغ­ها توسط آنتی‌ژن تهیه­شده از لیستریا مونوسایتوژنز موجب افزایش میزان گلوبولین زرده در هفته­های نهم و دهم پس از تزریق شده­است و بنابراین می‌توان از زرده تخم‌مرغ،­ به­عنوان منبعی برای تولید آنتی‌بادی‌های پلی‌کلونال علیه باکتری لیستریا ­مونوسایتوژنز استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of polyclonal antibody production level against Listeria monocytogenes in animal model

نویسندگان [English]

 • yasin bagheri 1
 • mansour khakpour 2
 • Hamid Zihag 3
 • alireza barati 1
1 Young Researchers and Elite Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 D.V.M. Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Listeria monocytogenes is a short, gram-positive, spore-free bacillus and facultative intracellular parasite, which is transmitted through contaminated vegetables, milk, cheese and meat to humans. Immunoglobulin Y (IgY) obtained from the egg yolk of immunized hens is a great and cheap source of polyclonal antibodies. These antibodies can be an appropriate replacement for antibodies produced in other laboratory animals. In recent years, IgY has been used widely in medical research for diagnosis, prevention and treatment of diseases. In current study, 12 Hy- line laying hens were divided into 2 groups of control (2 hens) and treatment (10 hens) and the treatment group was immunized by triple injection of Listeria monocytogenes antigens once a week. Then, after collecting the eggs and measuring total protein and yolk globulins at weeks 9,10 and 11 after the first injection, it was observed that there was no significant difference in both parameters at 9 and 10 weeks, while they showed a significant difference compared to the control group (p<0.05). However, the amount of globulin and total protein of yolk in the eleventh week was significantly reduced although no significant difference was observed with the controls. Accordingly, it could be concluded that immunization of hens by antigens prepared from Listeria monocytogenes resulted in increased yolk globulin levels in the ninth and tenth weeks after injection therefore egg yolk can be used as a source for producing polyclonal antibodies against Listeria monocytogenes.         

کلیدواژه‌ها [English]

 • polyclonal antibodies
 • Listeria monocytogenes
 • animal model
 • Akita, E.M., Li-Chan, E.C.Y. and Nakai, S. (1998). Neutralization of enterotoxigenic Escherichia coli heat-labile toxin by chicken egg yolk immunoglobulin Y and its antigen-binding fragments. Food Agricultural Immunology, 10(2): 161-172.
 • Alizadeh, H., Madani, R., Babaie, M., Kavid, N., Golchinfar, F. and Emami, T. (2012). Preparation and purification of polyclonal antibodies against Mycobacterium avium paratuberculosis antigens in rabbit. Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2(3): 168-173. [In Persian]
 • Bizanov, G., Normantiene, T. and Jonauskiene, I. (2006). Development of antibodies to Sendai virus in chickens and their isolation from yolk. Biologija, 1(2): 68-71.
 • Beal, R.K., Wigley, P., Powers, C., Hulme, S.D., Barrow, P.A. and Smit A.L. (2004). Age at primary infection with salmonella enterica serovar Typhimurium in the chicken in Fluences persistence of infection and subsequent immunity to re-challenge. Veterinary Immunology and Immunopathology, 100(3-4): 151-64.
 • Chae, H.S., Singh, N.K., Ahn, C.N., Yoo, Y.M., Jeong, S.G., Ham, J.S., et al. (2006). Effects of egg yolk antibodies produced in response to different antigenic fractions of E. coli O157:H7 on E. coli suppression. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 19(11): 1665-1670.
 • Chalghoumi, R., Beckers, Y., Portetelle, D. and Théwis, A. (2009). Hen egg yolk antibodies (IgY), production and use for passive immunization against bacterial enteric infections in chicken: a review. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 13(3): 295-308.
 • Chang, H.M., Lee, Y.C., Chen, C.C. and Tu, Y.Y. (2002). Microencapsulation protects immunoglobulin in Yolk (IgY) Specific against Helicobacter pylori urease. Journal of Food Science, 67(1): 15-20.
 • Duly, E.B., Grimason, S., Grimason, P., Barnes, G. and Trinick, T.R. (2003). Measurement of serum albumin by capillary zone electrophoresis, bromocresol green, bromocresol purple, and immunoassay methods. Journal of Clinical Pathology, 56(10): 780-781.
 • Ebina, T. (1996). Prophylaxis of rotavirus gastroenteritis using immunoglobulin. Archives of Virology, 12(1): 217-223.
 • Hatta, H., Kim, M. and Yamamoto, T.A. (1990). A novel isolation method for hen egg yolk antibody (IgY). Agriculture and Biological Chemistry, 54(10): 2531-2535.
 • Hanly, W.C., Artwohl, J.E. and Bennett, B.T. (1995). Review of polyclonal antibody production procedures in mammals and poultry. Institute for Laboratory Animal Research Journal, 37(3): 93-118.
 • Hatta, H., Tsuda, K., Ozeki, M., Kim, M., Yamamoto, T., Otake, S., et al. (1997). Passive immunization against dental plaque formation in humans: effect of mouth rinse containing egg yolk antibodies (IgY) specific to streptococcus mutans. Caries Research, 31(4): 268-274.
 • Larson, A. (1993). Chicken antibodies: Taking advantage of evolution. A review poultry Sciences, 72(10): 1807-1812.
 • Lee, E.N., Sunwoo, H.H., Menninen, K. and Sim, J.S. (2002). In vitro studies of chicken egg yolk antibody (IgY) against Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium. Poultry Science, 81(5): 632-641.
 • Leslie, G.A. and Clem, L.W. (1969). Phylogen of immunoglobulin structure and function. Immunoglobulins of chicken. Journal of Experimental Medicine, 130(6): 1337-1352.
 • Lumeij, J.T. and Maclean, B. (1996). Total protein determination in pigeon plasma and serum: comparison of refractometric methods with the biuret method. Journal of Avian Medicine and Surgery, 10(3): 150-152.
 • Mine, Y., and Kovacs-Nolan, J. (2002). Chicken egg yolk antibodies as therapeutics in enteric infectious disease: a review. Journal of Medicinal Food, 5(3): 159-169.
 • Malekan, M., Moosakhani, F., Pourtaghi, H., Bahonar, A. and Malekan, M. (2010). Production of immunized eggs against Salmonella enteritidis and Escherichia coli K99. Journal of Veterinary Clinical Pathology, 4(1): 759-764. [In Persian]
 • Marquardt, P.R., Jin, L.Z., Kim, J.W., Fang, L., Frohlich, A.A. and Baidoo, SK. (1999). Passive protective effect of egg-yolk antibodies against enterotoxigenic Escherichia coli K88+ infection in neonatal and early-weaned piglets. FEMS Immunology Medical Microbiology, 23(4): 283-288.
 • Mundo, S.L., Fontanals, A.M., García, M., Durrieu, M., Álvarez, E., Gentilini, E.R., et al. (2008). Bovine IgG1 antibodies against Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis protein p34-cx improve association of bacteria and macrophages. Veterinary Research, 39(1): 1-12.
 • Nassiri, M.R., Haghparast, A., Mohsenzadeh, M., Hassan, A.A., Nasiri, K., Roudbari, Z., et al. (2016). Production and purification immunoglobulin against E.Coli egg yolk. Iranian Journal of Animal Science Research, 8(1): 154-161.
 • Pour Amir, M. (2001). Immunoglobulin Y (IgY) from egg yolk: From molecular structures to medical applications. Journal of Babol University of Medical Sciences, 3(3): 47-54. [In Persian]
 • Reilly, R.M., Domingo, R. and Sandhu, J. (1997). Oral delivery of antibodies Future Pharmacokinetic. Clinical Pharmacokinetics, 32(4): 313-323.
 • Rupnow, M.F., Owens, DK., Shachter, R. and Parsonnet, J. (1999). Helicobacter pylori vaccine development and use. A Cost-Effectiveness analysis using the Institute of medicine methodology. Helicobacter, 4(4): 272-280.
 • Saadati, M.O., Soleimani, J., Ebrahimi, F., Bahmani, Kh. and Gandomi, A. (2005). Evaluation of Antibody Y (IgY) produced against Botulinum toxin type A in animal model. Hakim Research Journal, 7(3): 44-51. [In Persian]
 • Saadati, M.O., Gorbani, N., Barati, B. and Nazarian, S. (2009). Production and evaluation of anti-Salmonella typhimuruim immunoglobulin Y isolated from serum and eggs laid. Yakhteh Medical Journal, 10(4): 260-263. [In Persian]
 • Sarker, S.A., Casswall, T.H., Juneja, L.R., Hoq, E., Hossain, I., et al. (2001). Randomized, placebo-controlled, clinical trial of hyperimmunized chicken egg yolk immunoglobulin in children with rotavirus diarrhea. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 32(1): 19-25.
 • Sugita- Konishi, Y., Shibata, K., Yun, S.S., Hara Kudo, Y., Yamaguchi, K. and Kumagai, S. (1996). Immune functions of immunoglobulin Y isolated from egg yolk of hens immunized with various infectious bacteria. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, 60(5): 886-888.
 • Sun, S., Mo, W., Ji, Y., and Liu, S. (2001). Preparation and mass spectrometric study of egg yolk antibody (IgY) against Rabies virus. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 15(9): 708-712.
 • Woodward, M.J., Gettinby, G., Breslin, M.F., Corkish, J.D. and Houghton, S. (2002). The efficacy of salenvac a Salmonella enterica subsp Enterica serotype Enteritidis iron-restricted bacterin vaccine, in laying chickens. Avian Pathology, 31(4): 383-392.