بررسی انگل‌های دستگاه گوارش گوسفندان نژاد بلوچی در منطقه سیستان و نقشه‌برداری از آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 استادیار گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

4 دانشجوی دکترای گروه نقشه‌برداری، دانشکده نقشه‌برداری، دانشگاه لاوال، کبک، کانادا.

5 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

آلودگی به انگل‌ها می­تواند باعث کاهش وزن، کاهش تولید و حذف ارگان­ها در گوسفندان پرورشی ذبح­شده گردد. مطالعه اخیر به منظور بررسی وضعیت آلودگی‌های انگلی دستگاه گوارش در گوسفندان منطقه سیستان انجام گرفت. در مجموع از 395 گوسفند به‌صورت تصادفی نمونه مدفوع اخذ شد. مختصات محل نمونه­گیری به کمک دستگاه GPS (global positioning system) ثبت گردید. آزمایش مدفوع به­روش شناورسازی کلیتون-لین انجام گرفت. در این مطالعه تنها تخم‌های سستود از جنس مونیزیاو اووسیست‌های تک‌یاخته‌ای از جنس آیمریا در داخل مدفوع مشاهده شد. شیوع انگل مونیزیا 21 درصد (83 مورد) و شیوع انگل آیمریا 39 درصد (154 مورد) بود. در طی مطالعه حاضر هیچ‌گونه تخم نماتود و ترماتودی مشاهده نشد. آزمون مربع کای نشان داد که شیوع مونیزیا در فصول گرم و سرد سال تفاوت آماری معنی­داری ندارد، اما شیوع آیمریا در فصول گرم سال به­طور معنی­داری بیشتر از فصول سرد سال بود (008/0p=). نتایج مطالعه نشان داد که فون انگلی دستگاه گوارش گوسفندان در منطقه سیستان با اکثر مناطق دیگر ایران متفاوت است. دلیل این امر می‌تواند آب و هوای گرم و خشک منطقه سیستان باشد. به­علاوه بادهای 120 روزه، که حجم زیادی از خاک را در دشت سیستان جا‌به­جا ‌می‌کنند، باعث پراکنده شدن مدفوع گوسفندان در بیابان ‌می‌شود و این امر مانع تکمیل شدن سیر تکاملی انگل‌ها می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of gastrointestinal parasitic fauna of Baluchi sheep in Sistan region and its mapping using the Geographic Information System (GIS)

نویسندگان [English]

 • Bargozideh Toneii Omid 1
 • Dariush Saadati 2
 • Reza Nabavi 3
 • Milad Moradi 4
 • Mehdi Rasekh 5
1 D.V.M. Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Nutrition and Animal Breeding, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Associate Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran.
4 Ph.D. Student, Laval University, Quebec, Canada.
5 Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Parasitic infestation of breeding sheep can cause weight loss, production loss and condemnation of edible organs at slaughter. This study was designed to evaluate gastrointestinal parasitic infections in sheep of Sistan region. Fecal samples from 395 sheep were collected randomly. Coordinates of the sampling locations were recorded using a GPS device. Fecal tests were conducted using the Clayton-Lane floatation method. In this study only cestode eggs of the genus Moniezia and protozoan oocysts of the genus Eimeria were found in the faeces. Prevalence of Moniezia was 21 percent (83 cases) and prevalence of Eimeria was 39 percent (154 cases). There was no nematode or trematode eggs in the selected fecal samples. Chi-square test showed that there was no significant difference between the prevalence of Moniezia in cold and warm seasons but the prevalence of Eimeria in the warm season was significantly greater than the cold season (p=0.008). The results showed that gastrointestinal parasitic fauna of sheep in Sistan region is different from other regions of the country. This may be due to hot and dry weather of Sistan. In addition, the 120 days' winds of Sistan displace a large volume of soil in this region that can cause scattering of sheep stool in the desert, preventing completion of the life cycle of parasites.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gastrointestinal parasites
 • Sheep
 • Sistan
 • Geographic Information System
 • · Amin, A. and Wani, S.A. (2012). Gastrointestinal helminth parasites of slaughtered sheep with special reference to age, sex and seasonal distribution in district doda, jammu & kashmir state india. Indian Journal of Scientific Research and Technology, 1(1): 25-28.
 • · Anvari Tafti, M.H., Fattahi Bafghi, A. and Musavi, S.K. (2008). Frequency of liver trematodes in slaughtered animals in Yazd province. Paper Presented at the Sixth National and the First Regional Congress on Parasitology and Parasitic Diseases, Karaj, Iran. [In Persian]
 • · Chaleh chaleh, A. and Karimi, E. (2010). Evaluation of gastrointestinal helminth infections of sheep slaughterhouse in the city of Kermanshah. Veterinary Medicine (Journal of Islamic Azad University of Sanandaj), 4(4): 17-21. [In Persian]
 • · Chartier, C. and Paraud, C. (2012). Coccidiosis due to Eimeria in sheep and goats, a review. Small Ruminant Research, 103(1): 84-92.
 • · Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. 3rd ed., New York: John Wiley & Sons. pp: 81.
 • · Dutra, L.H., Molento, M.B., Naumann, C.R.C., Biondo, A.W., Fortes, F.S., Savio, D., et al. (2010). Mapping risk of bovine fasciolosis in the south of Brazil using Geographic Information Systems. Veterinary Parasitology, 169(1-2): 76-81.
 • · Elliott, D. (1986). Tapeworm (Moniezia expansa) and its effect on sheep production: the evidence reviewed. New Zealand Veterinary Journal, 34(5): 61-65.
 • · Eslami, A. (2008). Veterinary Helminthology, Nematoda and Acaothocaphala. 4th ed., Vol. 3, Tehran: Tehran University Press, pp: 790-800. [In Persian]
 • · Falah, M., Matini, M., Bigomkia E. and Mobdi, I. (2009). Study of zoonotic tissue parasites (Hydatid Cyst, Fasciola, Dicrocoelium and Sarcocystis) in Hamadan abattoir. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences, 17(3): 5-12. [In Persian]
 • · Foreyt, W.J. (1986). Epidemiology and control of coccidia in sheep. Search Results. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 2(2): 383-388.
 • · Gadahi, J., Arshed, M., Ali, Q., Javaid, S. and Shah, S. (2009). Prevalence of gastrointestinal parasites of sheep and goat in and around Rawalpindi and Islamabad, Pakistan. Veterinary World, 2(2): 51-53.
 • · Gharibmombini, E., Gharibmombini, M. and Soltaniesade, N. (2011). Investigation of prevalence and economic importance of liver trematodes in sheep and cattle in Ahvaz slaughterhouse. New Research in Veterinary (Journal of Islamic Azad University of Shahrekord), 3­(8): 43-49. [In Persian]
 • · Ghazani, M.H.M., Valilou, M.R., Ahmadzadeh, A.R., Karami, A.R. and Zirak, K. (2008). The prevalence of sheep liver trematodes in the northwest region of Iran. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32­(4): 305-307.
 • · Hashemnia, M., Rezaei, F., Chalechale, A., Kakaei, S. and Gheichivand, S. (2014). Prevalence and Intensity of Eimeria Infection in Sheep in Western Iran. International Journal of Livestock Research, 4­(1): 107-112.
 • · Heidari, H. (2011). Identify different species of Eimeria in sheep suburb of Hamadan. Veterinary Research (University of Tehran Journal), 66­(2): 165-167. [In Persian]
 • · Hosseinzadeh, S.R. (1997). 120 days winds of Sistan. Geographical Research Quarterly, 12(3): 103-127. [In Persian]
 • · Jankovská, I., Lukešová, D., Száková, J., Langrová, I., Vadlejch, J., Čadková, Z., et al. (2011). Competition for minerals (Zn, Mn, Fe, Cu) and Cd between sheep tapeworm (Moniezia expansa) and its definitive host sheep (Ovis aries). Helminthologia, 48(4): 237-243.
 • · Malonea, J.B., Gommesb, R., Hansenb, J., Yilmac, J.M., Slingenbergb, J., Snijdersb, F., et al. (1998). A geographic information system on the potential distribution and abundance of Fasciola hepatica and F. gigantica in east Africa based on Food and Agriculture Organization databases. Veterinary Parasitology, 78(2): 87-101.
 • · Meshgi, B., Srayyan, I., Mahmoudpur, D. and Mortazavi, A. (2006). Survey of Gastrointestinal helminth parasites in sheep and goat in Shahrekord. Iranian Veterinary Journal (Shahid Chamran University), 2­(2): 82-86. [In Persian]
 • · Mitchell, G. (2002). Update on fasciolosis in cattle and sheep. In Practice, 24(7): 378-385.
 • · Nabavi, R., Eslami, A., Shokrani, H.R., Bokaie, S., Shayan P. and Saadati D. (2011). Study on the prevalence, intensity, seasonal dynamics of abomasal helminths in sheep from different climatic zones of Iran. World Applied Sciences Journal, 12­(4): 441-445.
 • · Naem, S. and Gorgani, T. (2011). Gastrointestinal parasitic infection of slaughtered sheep (Zel breed) in Fereidoonkenar city, Iran. Veterinary Research Forum, 2­(4): 238-241.
 • · Najafzadeh, H. and Nabavi, L. (2010). Identify types of adult and immature gastrointestinal nematodes of sheep of Khuzestan Province in a slaughterhouse in Tehran.  Journal of Animal Health and Disease, 4­(1): 65-73. [In Persian]
 • · Nicholson, M.C. and Mather, T.N. (1996). Methods for evaluating Lyme disease risks using geographic information systems and geospatial analysis. Journal of Medical Entomology, 33(5): 711-720.
 • · Qayyum, M. (1993). Prevalence of gastrointestinal nematodes of sheep and goats in upper Punjab, Pakistan. Pakistan Veterinary Journal, 13(1): 138-138.
 • · Radostits, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W. and Constable, P.D. (2006). Veterinary Medicine E-Book: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10th ed., Sanders Elsevier.  pp: 1576-1585.
 • · Ralphs, M.P. and Wyatt, P. (2003). GIS in land and property management, London: Taylor & Francis. pp: 60-61.
 • · Rasuli, S. and Khorram, H. (2009). Evaluation of gastrointestinal parasite infection in sheep and goats slaughtered in city Bane. Veterinary Medicine (Journal of Islamic Azad University of Sanandaj), 3 ­(1): 19-22.
 • · Reshi, A.A. and Tak, H. (2013). Research article prevalence of coccidiosis in caprines and ovines in north kashmir – a comparative account. International Journal of Recent Scientific Research, 4­(7): 1041-1043.
 • · Ruiz, A., Gonzalez, J., Rodríguez, E., Martín, S., Hernández, Y., Almeida R., et al. (2006). Influence of climatic and management factors on Eimeria infections in goats from semi-arid zones. Journal of Veterinary Medicine, Series B, 53­(8): 399-402.
 • · Sabzevari Nezhad, G. (2004). The prevalence of zoonotic liver trematodes in slaughtered livestock and staining those trematodes. Yafteh, 6­(3): 51-55. [In Persian]
 • · Schimmer, B., Schegget, R., Wegdam, M., Züchner, L., Bruin, A., Schneeberger, P.M., et al. (2010). The use of a geographic information system to identify a dairy goat farm as the most likely source of an urban Q-fever outbreak. BMC Infectious Diseases, 10­ (1): 69-75.
 • · Skerman, K., Shahlapour, A., Eslami A. and Eliazian, M. (1970). Observations on the incidence, epidemiology, control and economic importance of gastro intestinal parasites of sheep and goats in Iran. Archives of Razi Institute Journal, 22(1): 187-196.
 • · Tsotetsi, A. and Mbati, P. (2003). Parasitic helminths of veterinary importance in cattle, sheep and goats on communal farms in the northeastern Free State, South Africa. Journal of the South African Veterinary Association, 74­(2): 45-48.
 • · Yakhchali, M. and Zarei, M. (2008). Prevalence of Eimeria infection in sheep of Tabriz suburb, Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, 9­(3): 277-280.