ردیابی مولکولی ویروس مارک در ماکیان خانگی با ضایعات ندولی در ارگان‌های احشایی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 استادیار گروه صنایع غذایی، واحد اردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ایران.

چکیده

بیماری مارک یکی از بیماری­های مهم تضعیف­کننده سیستم ایمنی در صنعت پرورش مرغ تخم­گذار است که می­تواند ضایعات لنفوپرولیفراتیو در اندام­های مختلف احشایی ایجاد کند. شناسایی هر چه سریع­تر این بیماری در طیور تخم­گذار مانع از صرف هزینه‌های درمانی و تصمیم‌گیری سریع در خصوص اقدامات کنترلی و امنیت زیستی علیه این بیماری می­گردد. در این راستا به منظور شناسایی ویروس مارک در ضایعات ندولی در احشای ماکیان خانگی و تمایل بافتی ویروس مارک، از 50  قطعه پرنده مشکوک به بیماری مارک که دارای ضایعات ندولی در احشاء بودند، نمونه­­های مختلف بافتی ضایعه­دار و بدون ضایعه اخذ شد. پس از استخراج  DNA از نمونه­های بافتی، بر اساس توالی آنتی­ژن A، یک قطعه با اندازه 314 جفت بازی با پرایمرهای اختصاصی و با استفاده از آزمایش PCR (polymerase chain reaction) تکثیر شد و به شناسایی موارد آلوده و توزیع بافتی ژن کدکننده آنتی­ژن A ویروس مارک در تمامی نمونه­ها پرداخته شد. علاوه بر آن، به منظور تفریق سویه‌های بیماری­زا از غیر بیماری­زا، قطعه 434 جفت بازی تکرارشونده نیز با استفاده از جفت پرایمر اختصاصی تکثیر شد. نتایج نشان داد در تمامی موارد آلوده به ویروس مارک، در مرحله تومورزایی، ژن کدکننده آنتی ژن A در بافت­های ضایعه­دار و بدون ضایعه قابل ردیابی است. علاوه بر آن، تمامی نمونه‌های مثبت از نظر ویروس مارک، متعلق به پاتوتیپ­های بیماری­زا می‌باشند. لذا به­نظر می‌رسد که در مرحله تومورزایی بیماری مارک، صرف نظر از وجود یا عدم وجود علایم ماکروسکوپی در لاشه پرندگان، در تمامی بافت­ها ژن کدکننده آنتی ژن­A  ویروس مارک قابل ردیابی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of Marek,s virus in backyard fowl with nodular lesions in visceral organs

نویسندگان [English]

 • Majid Gholami-Ahangaran 1
 • elham moghtadaiee 2
 • Asiye Ahmadi 3
1 Associate Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Ardestan Branch, Islamic Azad University, Ardestan, Iran.
چکیده [English]

Marek,s disease (MD) is one of the major immunosuppressive diseases in the poultry breeding industry, which can cause lymphoproliferative lesions in various visceral organs. Early identification of the disease in laying farms will prevent the cost of treatment and allows prompt decision-making on control measures and bio-security against the disease. In this respect, for detection of Marek,s disease virus (MDV) in nodular lesions of visceral organs of backyard fowls and tissue tropism of MDV, 50 samples were collected from suspected cases of Marek,s disease (MD). The samples were prepared from various tissues with and without gross nodular lesions. After DNA extraction from tissue samples, a 314-bp fragment with specific primers was amplified using PCR test to identify the infected cases and the tissue distribution of the antigen-A gene. In addition, 434 bp fragment of tandem repeat were also amplified by the use of a specific primer for the purpose of differentiation of pathogenic strains from non-pathogens. The results showed that in all cases infected with the MDV, in the tumorigenic stage, the gene that codes for antigen A can be detected in tissues with and without lesions. In addition, all positive samples belong to pathogenic strains. Therefore, in the tumorigenic stage of the MD, in spite of the presence or absence of macroscopic symptoms in the carcass of birds, the antigen-A gene of MDV can be detectd in all tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Backyard fowl
 • Marek
 • s disease
 • Molecular detection
 • Nodular lesion
 • Balena, V., Reddy, M.R., Singh, R., Kumar M., Palanivelu M., Karikalan M., et al. (2019). Identification of very virulent marek’s disease virus strains in India by sequence analysis of 132 bp repeats of BamH-HI region. Indian Journal of Animal Research, (In press).
 • Bancroft, J.D. and Stevens, A. (1996). Theory and Practice of Histopathological Techniques. UK: London, Churchill livingstone, pp: 100-110.
 • Becker, Y., Asher, Y., Tobar, E., Davidson, I., Malkinson, M. and Weisman, Y. (1992). PCR for differentiation between pathogenic and non-pathogenic serotype 1 Marek disease virus and vaccine viruses of MDV-serotype 2 and 3. Journal of Virological Methods, 40(3): 307-322. 
 • Boodhoo, N., Gurung, A., Sharif, S. and Behboudi, S. (2016). Marek’s disease in chickens: a review with focus on immunology. Veterinary Research, 47(2): 119. 
 • Davidson, I. and Borenstein. R. (1999). Multiple infections of chickens and turkeys with avian oncogenic viruses: Prevalence and molecular analysis. Acta Virologica, 43: 136-142.
 • Doosti, A. and Golshan, M. (2011). Molecular study for detection of Marek’s disease virus (MDV) in southwest of Iran. Scientific Research and Essays, 6(12): 2560-2563.
 • Fodor, I., Coman, M. and Catana, N. (2009). An outbreak of Marek’s disease in broiler chickens: Epidemiological, clinical and anatopathological aspects. Lucrari Stinitifice Medicina Veterinara, 2(1): 224-227.
 • Kalyani, I.H., Joshi, C.G., Jhala, M.K., Bhanderi, B.B. and Purohit, J.H. (2011). Characterization of 132 bp repeats BamH1-H region in pathogenic Marek’s disease virus of poultry in Gujarat, India, using PCR and sequencing. Indian Journal of Virology, 22: 72-75.
 • Kozdrun, W., Samorek-Salamonowicz, E. and Czekay, H. (2001). PCR for the differentiation of Marek,s disease virus strain. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 45(10): 5-10.
 • López-Osorio, S., Piedrahita, D., Espinal-Restrepo, M.A., Ramírez-Nieto, G.C., Nair, V., Williams, S.M., et al. (2017). Molecular characterization of Marek's disease virus in a poultry layer farm from Colombia. Poultry Science, 96: 1598-1608.
 • Mohammadi, A., Keyvanfar, H., Hemmatzadeh, F. and Bozorgmehri-Fard, M.H. (2005). Molecular detection of Marek disease virus (MDV) in Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, 60(2): 125-130.
 • Schat, K.A. and Nair, V. (2013). Marek’s Disease. In: Disease of Poultry. Swayne, D.E., Glisson, J.R., McDougald, R., Nolan, L.K, Suarez, D.L. and Nair, V.L. editors. 13th ed., USA: W.B. Publishing, Massachusetts, pp: 517-548.
 • Singh, S.D., Barathidasan, R., Kumar, A., Deb, R., Kumar-Verma, A. and Dhama, K. (2012). Recent Trends in Diagnosis and Control of Marek’s Disease (MD) in Poultry. Pakistan Journal of Biological Sciences, 15(3): 964-970.