بررسی تغییرات فصلی غلظت تستوسترون سرم در گربه‌های نر منطقه اهواز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

دمای محیط و طول روز، از جمله فاکتورهای مهمی هستند که ممکن است سیکل تولیدمثلی گونه­های مختلف را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی اثر فصول مختلف (سرد=­دی و گرم=­تیر) و نیز حدواسط بین آن‌ها (فروردین و مهر) بر غلظت تستوسترون سرم، در گربه­های منطقه اهواز بود. بدین منظور، 120 قلاده گربه نر بالغ و از نژاد موکوتاه اهلی مورد بررسی قرار گرفت. در هر فصل، خون­گیری از 30 قلاده گربه انجام گرفته و غلظت تستوسترون در نمونه­های سرمی، به­روش الایزا (ELISA) اندازه­گیری شد. میانگین غلظت تستوسترون در گربه­های مورد مطالعه، ng/ml 49/0±42/3 به­دست آمد. همچنین حداقل و حداکثر غلظت سرمی تستوسترون ­هم به­ترتیب ng/ml01/0 و 2/17 و مربوط به ماه­های تیر و دی محاسبه گردید. پایین­ترین میزان میانگین غلظت تستوسترون در فصل گرم (ng/ml 23/0±62/0) و بیشترین میزان آن در فصل سرد به­دست آمد (ng/ml 28/1±87/9). میانگین غلظت تستوسترون در فصول بهار و پاییز هم، به­ترتیب ng/ml 5/0±26/2 و 3/0±94/0 ثبت شد. دمای محیط و طول روز، به­شکل منفی با غلظت تستووسترون ارتباط داشتند. ضریب همبستگی بین غلظت تستوسترون با میانگین دمای کمینه، بیشینه و کلی هم به­ترتیب برابر با 572/0R= -، 615/0R= -و 597/0R= -بود. همچنین ضریب همبستگی بین غلظت تستوسترون و طول روز (256/0R= -)، نشان‌دهنده وجود همبستگی قابل قبول و بالا از نوع منفی (معکوس) بود. نتیجه نهائی این­که مقادیر تستوسترون سرم، تحت تأثیر فصل قرار داشته، به­طوری ­که میانگین غلظت تستوسترون در تابستان به­شکل معنی‌داری نسبت به سایر فصول، پایین­تر بود (05/0>p)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on seasonal changes of serum testosterone concentration in male cats of Ahvaz region

نویسندگان [English]

 • Bahman Mosallanejad 1
 • Saad Gooraninejad 1
 • Seyed Reza Fatemi Tabatbaei 2
 • Amir Ghasemi Ghasemvand 3
1 Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Professor, Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 D.V.M. Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Environmental temperature and photoperiod are among the important factors that may influence the reproductive cycle of various species. The aim of the present survey was to evaluate the different seasonal influences (cold= January and warm= July) and their intermediate seasons (April and October) on serum testosterone concentration in cats of Ahvaz region. For this purpose, one hundred and twenty adult male cats (domestic short hair breed) were examined. Blood samples were taken of thirty cats in each season, and testosterone concentration was measured using ELISA technique in serum samples. The average testosterone concentration of 3.42±0.49 ng/ml was detected in the studied cats. The minimum and maximum of serum testosterone level was also 0.01 and 17.2 ng/ml, in July and January respectively. The minimum of mean testosterone concentration was obtained in the warm season (0.62±0.23 ng/ml), while the maximum mean level was detected in the cold season (9.87±1.28 ng/ml). The mean testosterone concentration in spring and autumn was 2.26±0.5 and 0.94±0.3 ng/ml respectively. Environmental temperature and photoperiod correlated negatively with the testosterone concentration. The correlation coefficient between testosterone concentration with the average of minimum, maximum and total temperature, was calculated as R= -0.572, R= -0.615 and     R= -0.597 respectively. The correlation coefficient indicated an acceptable and high correlation of the negative (inverse) type, between testosterone concentration and photoperiod (R= -0.256). In conclusion, testosterone concentration is under the influence of season, with the mean testosterone concentration significantly lower in summer than the other seasons (p<0.05). 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Testosterone
 • Serum
 • Season
 • Cat
 • Ahvaz

Albrizio, M., Siniscalchi, M.S.R. and Quaranta, A. (2013). Effects of the environment on dog semen parameters and testosterone concentration. Theriogenology, 80(7): 800-804.

 • Berning, J.M., Adams, K.J. and Stamford, B.A. (2004). Anabolic steroid usage in athletics: Facts, fiction, and public relations. Journal of Strength and Conditioning Research, 18(4): 908-917.
 • Blottner, S. and Jewgenow, K. (2007). Moderate seasonality in testis function of domestic cat. Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin, Germany, Reproduction in Domestic Animal, 42(5): 536-540.
 • Chatdarong, K., Axner, E., Manee-In, S., Thuwanut, P. and Linde-Forsberg, C. (2007). Pregnancy in the domestic cat after vaginal or transcervical insemination with fresh and frozen semen. Theriogenology, 68(9): 1326-1333.
 • Etienne, C. (2007). Clinical Veterinary Advisor: Dogs and cats. 1st ed., St. Louis: Missouri, Elsevier, pp: 1495-1496. 
 • Gooraninejad, S., Mosallanejad, B., Barati, F. and Shahi Khesht, M. (2017). Changes of testosterone serum concentration in two seasons warm and cold in dogs of Ahvaz district. Iranian Veterinary Journal, 13(2): 69-77.
 • Johnstone, I., Bancroft, B.J. and McFarlane, J.R. (1984). Testosterone and androstenedione profiles in the blood of domestic tom-cats. Animal Reproduction Science, 7(4): 363-375.
 • Kirkpatrick, J.F. (1985). Seasonal testosterone levels, testosterone clearance, and testicular weights in male domestic cats. Canadian Journal of Zoology, 63(6): 1285-1287.
 • Koeppen, B. and Stanton, B. (2008). Berne and Levy Physiology. Vo1. 6, Canada: Mosby Elsevier, pp: 758-765.
 • Lequin, R. (2005). Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Clinical Chemistry, 51(12): 2415-2418.
 • Martins, M.I., de Souza, F.F., Oba, E. and Lopes, M.D. (2006). The effect of season on serum testosterone concentrations in dogs. Theriogenology, 66(6-7): 1603-1605.
 • Minter, L.J. and Deliberto, T.J. (2008). Seasonal variation in serum testosterone, testicular volume, and semen characteristics in the coyote (Canis latrans). Theriogenology, 69(8): 946-952.
 • Newell-Fugate, A., Kennedy-Stoskopf, S., Brown, J.L., Levine, J.F. and Swanson, W.F. (2007). Seminal and endocrine characteristics of male Pallas' Cats (Otocolobus manul) maintained under artificial lighting with simulated natural photoperiods. Zoo Biology, 26(3): 187-199.
 • Newell-Fugate, A.E., nOthling, J.O. and Bertschinger, H.J. (2012). Seasonal changes in steroid hormone profiles, body weight, semen quality, and the reproductive tract in captive African wild dogs (Lycaon pictus) in South Africa. General and Comparative Endocrinology, 178(2): 272-281.
 • Nunez Favre, R., Bonaura, M.C., Tittarelli, C.M., Mansilla Hermann, D., de la Sota, R.L. and Stornelli, M.A. (2012). Effect of natural photoperiod on epididymal sperm quality and testosterone serum concentration in domestic cat (Felis catus). Reproduction in Domestic Animals, 47(6): 232-234.
 • Pacheco, A.O., Correa, J.C.S., Gonzalez, M.E.B., Coello, M.J. and Forsberg, C.L. (2006). Reproductive patterns of stray male dogs in the tropics. Theriogenology, 66(9): 2084-2090.
 • Schmidt, S.D., Mazzella, M.J., Nixon, R.A. and Mathews, P.M. (2012). Aβ measurement by enzyme-linked immunosorbent assay. Methods in Molecular Biology, 849: 507-527.
 • Taha, M.B., Noakes, D.E. and Allen, W.E. (1981). The effect of season of the year on the characteristics and composition of dog semen. Journal of Small Animal Practice, 22(4): 177-184.
 • Tsutsui, T., Onodera, F., Oba, H., Mizutani, T. and Hori, T. (2009). Plasma hormone levels and semen quality in male cats during non-breeding and breeding seasons. Reproduction in Domestic Animals, 44(2): 291-293.
 • Villaverde A.I.S.B., Fioratti E.G., Ramos R.S., Ferreira J.C.P., Balieiro J.C.C. and Lopes M.D. (2010). Relationship of testosterone concentration in blood and seminal plasma to sperm production in domestic cat. Biology of Reproduction, 83(1): 536.
 • Weather Underground, Inc. (2016). Historic global weather condition. http://www.wunderground.com/history/airport/Ahvaz. [In Persian]