تاثیر تزریق زیرجلدی سفتیوفور هیدروکلراید بر سلامت رحم پس از زایش در گاوهای شیری هلشتاین دچار سخت‌زایی و جفت‌ماندگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دانشکده دامپزشکی ارومیه آذربایجان غربی

2 استاد گروه مامایی و بیماری‌های تولیدمثل، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 استاد گروه تغذیه و علوم دامی، دانشکده کشاورزی و علوم دامی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

آلودگــی دستگاه تناســلی گاوهــای شیــری به دنبــال زایمــان از مشــکلات عمــده و زیــانده میباشــد. از بین آنتی‌بیوتیک­های مختلف، سفالوسپورینها از مهم­ترین و پرکاربردترین داروهای مورد استفاده در درمان عفونتهای رحمی پس از زایش میباشند. در این مطالعه تاثیر تزریق سفتیوفور هیدروکلراید در گاوهای شیری پرخطر (دچار سختزایی، جفتماندگی و...) پس از زایمان و عملکرد آن در باروری آتی دامها مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 150 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین به عنوان گاوهای پرخطر و یا گروه تیمار (جفت­مانده بالای 24 ساعت و سختزایی) و تعداد 150 رأس به عنوان گاوهای کنترل ولی مجدداً پرخطر تقسیم­بندی شدند. در گاوهای پرخطر گروه تیمار سفتیوفور هیدروکلراید به­میزان mg/kg 2/2 وزن بدن به­صورت زیرجلدی و بهمدت 5 روز تزریق گردید و در دامهای کنترل جفت­مانده، درمان با اکسی­توسین بهمقدار 50 واحد به­صورت داخل عضلانی پس از زایمان و با فاصله 8 ساعت با تکرار 3 تزریق و اکسی­تتراسایکلین داخل رحمی mg/kg 10 و دامهای دچار سخت­زایی بدون درمان تا زمان تست پاکی رحم رها شدند. تزریق سفتیوفور هیدروکلراید منجر به کاهش عفونتهای رحمی در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل گردید (01/0p <). همچنین میانگین روزهای باز در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل به­طور معنی­داری کاهش پیدا کرد (05/0p <). فاصله زایمان تا اولین تلقیح پس از زایمان نیز در گروه تیمار بهبود یافت (01/0p <). نتایج به‌دست آمده نشان داد که پیشگیری از عفونت­های رحمی یکی از ارکان اساسی کنترل باروری و سلامت رحم و سلامت گاوهای شیری پس از زایمان میباشد. همچنین در گلههای گاو شیری که بنابر هر دلیلی مشکلات زایش و پس از زایش را دارند، تزریق سفتیوفور هیدروکلراید 24 ساعت پس از زایش به مقدار mg/kg 2/2در دامهای پرخطر میتواند منجر به بهبود باروری آتی دامها گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of subcutaneous injection of ceftiofur hydrochloride on postpartum uterine health in Holstein dairy cattle affected by dystocia and retained placenta

نویسندگان [English]

 • Amir Ali Golzari fard 1
 • Roozali Batavani 2
 • Hamid Amanlou 3
1 Veterinary Theriogenology student of Urmia faculty veterinary medicine
2 Professor, Department of Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran.
3 - Professor, Department of Animal Science and Nutrition, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Postpartum infection of the reproductive system is a major problem with financial costs in dairy cattle. Cefalosporins are among the most important and widely used antibiotics for treatment of postpartum uterine infections. This study examined the effect of postpartum ceftiofur hydrochloride injection on subsequent fertility rate of high risk (affected by dystocia, retained placenta and etc) dairy cattle.  A total of 300 dairy cows were divided equally into two groups of high risk cows (affected by dystocia, placental retention) designated as control and treatment groups. In the treatment group, ceftiofur hydrochloride was injected with the dose of 2.2 mg/kg SC for 5 days and in the control group, cows that had placental retention were treated with 3 intramuscular injections of oxytocin 50 IU every 8 hours after parturition and cows that had dystocia were left untreated.Ceftiofur hydrochloride injection significantly decreased the rate of uterine infections in the treatment group in comparison to the control group (p < /em><0.01). Also open days were significantly reduced in the treatment group (p < /em><0.05). First service rate was also improved significantly in the treatment group (p < /em><0.01). The results indicated that prevention of uterine infections is an essential part of postpartum fertility control in dairy cows. Ceftiofur hydrochloride injection at the rate of 2.2 mg/kg 24 hours after parturition can improve the subsequent fertility rate of high risk cows in dairy herds affected by peripartum and postpartum problems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ceftiofur hydrochloride
 • Dystocia
 • Holstein dairy cow
 • Placenta retention
 • Uterine health
 • Chenault, J.R., McAllister, J.F., Chester, Jr S.T., Dame, K.J., Kausche, F.M. and Robb, E.J.  (2004). Efficacy of ceftiofur hydrochloride sterile suspension administered parenterally for the treatment of acute postpartum metritis in dairy cows. Journal of Animal Veterinary Medicine Association, 224(10): 1634-1639.
 • Dinsmore, R.P., Stevens, R.D., Cattel, M.B., Salman, M.D. and Sundlof, S.F. (1996). Oxytetracycline residues in milk after intrauterine treatment of cows with retained fetal membranes. Journal of American Veterinary Medicine Association, 209(10): 1753-1755.
 • Galvão, K.N., Frajblat, M., Brittin, S.B., Butler, W.R., Guard C.L. and Gilbert, R.O. (2009). Effect of prostaglandin F2α on subclinical endometritis and fertility in dairy cow. Journal of Dairy Science, 92(10): 4906-4913.
 • Gier, H.T. and Marion, G.B. (1968). Uterus of the cow after parturition: Involutional changes. American Journal of Veterinary Research, 29(1): 83-96.
 • Griffin, J.F.T., Hartigan, P.J. and Nunn, W.R. (1974). Non-specific uterine infection and bovine fertility and Infection patterns and endometritis during the first seven weeks postpartum. Theriogenology, 1(3): 91-106.
 • Jeon, S.J., Viera neto, A., Gubernishanth, M. and Galvao, K.N. (2015). Uterine microbiota progression from calving until establishment of metritis in dairy cows. Application of Environmental Microbial, 81(18): 6324-6332.
 • Malinowski, E., Lassa, H., Markiewics, H., Kaptur, M., Nadolni, M., Neiwitecki, W., et al. (2011). Sensitivity to antibiotics of arcanobacterium pyogenesis and E.coli from the uteri of cows with metritis/endometritis. Veterinary Journal, 187(2): 234-238.
 • Okker, H., Schmitt, E.J., Vos, P.L.A.M., Scherpenisse, P.A., Bergwerff, A. and Jonker, F.H. (2002). Pharmacokinetics of ceftiofur in plasma and uterine secretions and tissues after subcutaneous postpartum administration in lactating dairy cows. Journal of Veterinary Pharmacology, 25(1): 33-38.
 • Overton, M. and Fetrow, J. (2008). Economics of postpartum uterine health. Proceeding of Dairy Cattle Reproduction Council Convention.
 • Paisley, L.G., Mickelsen, W.D. and Anderson, P.B. (1986). Mechanisms and therapy for retained fetal membranes and uterine infections in cows: a review. Theriogenology, 25(3): 353-381.
 • Salasel, B., Mokhtari, A. and Taktaz, T. (2010). Prevalence, risk factors for and impact of subclinical endometritis in repeat breeder dairy cows. Theriogenology, 74(7): 1271-1278.
 • Smith, B.I., Donovan, G.A., Risco, C.A., Yong, C. and Stanker, L.H. (1998). Comparison of various antibiotic treatments for cows diagnosed with toxic puerperal metritis. Journal of Dairy Science, 81(6): 1555-1562.
 • Stojkov, J., von Keyserlingk, M.A., Marchant-Forde, J.N. and Weary, D.M. (2015). Assessment of visceral pain associated with metritis in dairy cows. Journal of Dairy Science, 98(8): 5352-5361.
 • Sheldon, I.M., Noakes, D.E., Rycroft, A.N., Pfeiffer, D.U. and Dobson, H. (2002). Influence of uterine bacterial contamination after parturition on ovarian dominant follicle selection and follicle growth and function in cattle. Reproduction, 123(6): 837-845.
 • Sheldon, I.M., Price, S.B., Cronin, J., Gilbert, R.O. and Gadsby, J.E. (2009). Mechanisms of infertility associated with clinical and subclinical endometritis in high producing dairy cattle. Reproduction of Domestic Animal, 44(3): 1-9.
 • Stanisiewski, E., Daugherty, E., Hallberg, C.J. and Lucas, M. (2010). Evaluation of ceftiofur crystalline free acid sterile suspension (CCFA-SS) administered to dairy cows exhibiting risk factors for acute postpartum metritis. Journal of Dairy Science, 95(8): 4363-4371.
 • Tamir, G., Nahum, Y. and Shpigel N.Y. (2006). Evaluation of intrauterine antibiotic treatment of clinical metritis and retained fetal membranes in dairy cows. Journal of Theriogenology, 66(9): 2210-2218.
 • Wittrock, J.M., Proudfoot, K.L., Weary, D.M. and von Keyserlingk, M.A.G. (2011). Short communication: Metritis affects milk production and cull rate of Holstein multiparous and primiparous dairy cows differently. Journal of Dairy Science, 94(5): 2408-2412.