مطالعه تاثیر پلاسمای سرد آرگون در فشار اتمسفری بر افزایش سرعت انعقاد خون و التیام زخم تمام ضخامت پوست در موش‌های صحرایی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 مدیر گروه پاتولوژی، دانشکده تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از پلاسمای سرد در فشار اتمسفری به عنوان یک استراتژی درمانی جدید و امیدبخش جهت توقف خونریزی و بهبود زخم‌‌های پوستی در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی اثر بافتی‌پاتولوژیکی پلاسمای آرگون سرد در فشار اتمسفری در بهبود زخم تمام ضخامت پوست و افزایش سرعت انعقاد خون در موش‌های صحرایی بود. 48 سر موش صحرایی نر بالغ به‌ دو گروه کنترل و درمان تقسیم شدند. تحت شرایط بیهوشی، زخم پوستی به قطر 15 میلی‌متر در پشت موش‌ها ایجاد گردید و‌ مدت زمان انعقاد خون اندازه‌گیری شد. در گروه درمان بلافاصله پس از ایجاد زخم، پوست موش‌ها یک‌‌بار و به‌مدت 30 ثانیه تحت تابش پلاسما قرار گرفتند و همزمان مدت زمان انعقاد خون اندازه‌گیری گردید. سپس موش‌های گروه کنترل و تیمار به ترتیب در روزهای صفر، 7 و 21 پس از ایجاد زخم با اتر آسان‌کشی شدند. سپس زخم و پوست سالم اطراف آن جدا شد و پس از انجام رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی بافت‌شناسی قرار گرفت. تابش پلاسما سرعت انعقاد خون در زخم پوستی در شرایط In vivo را افزایش داد. بر ‌اساس یافته‌های آسیب‌شناسی بافتی، موش‌های گروه درمان با پلاسما، به طور معنی‌داری (05/0>p) روند بهتری را در التیام زخم‌ تمام ضخامت پوستی نشان دادند. بنابراین پلاسمای سرد آرگون می‌تواند جهت افزایش سرعت انعقاد خون و بهبود روند ترمیم در زخم‌های پوستی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cold argon plasma in atmospheric pressure on increasing blood coagulation speed and full-thickness cutaneous wound healing in rats

نویسندگان [English]

 • mahsa Ale-Ebrahim 1
 • Elham Janani 2
 • Pejman Mortazavi 3
1 Assistant Professor, Department of Physiology, Faculty of Advanced Science and Technology, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Sama Technical and Vocational Training College Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Head of Department of Pathology, Faculty of specialized Veterinary, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, cold plasma in atmospheric pressure is used as a promising new therapeutic strategy in medicine for cessation of bleeding and skin wound healing. The aim of the present study was to evaluate the histopathological effect of cold argon plasma in atmospheric pressure on full-thickness cutaneous wound healing and increasing the speed of blood coagulation in rats. Forty-eight mature male rats were divided into two control and treatment groups. Under anesthesia, a 15 mm diameter skin wound was created on the back of the rats and blood coagulation time was measured. In treatment group immediately after the injury, the skin of rats was radiated by plasma once for 30 seconds and simultaneously blood coagulation time was measured. Then, control and treatment group rats were euthanized by ether at 0, 7 and 21 days after the injury respectively. The wound and surrounding healthy skin were removed and after hematoxylin-eosine staining, histopathological examination with light microscope was performed. Plasma radiation increased the speed of blood coagulation in skin wounds under in vivo conditions. Based on histopathological results, the process of full thickness cutaneous wound healing was significantly (p<0.05) better in plasma treated rats. Therefore, cold argon plasma can be used to increase the speed of blood coagulation and improve cutaneous wound healing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blood coagulation
 • Cutaneous wound healing
 • Cold argon plasma
 • Rat
 • Beck, A. (2003). Influence of herbal extract of Echinacea on fracture healing. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 123(7): 327-332.
 • Beldon, P. (2010). Basic science of wound healing. Surgery, 28(9): 409-412.
 • Dobrynin, D., Fridman, G. and Fridman, A. (2009). Physical and biological mechanisms of direct plasma interaction with living tissue. New Journal of Physics, 11(3): 1-26.
 • Emmert, S., Brehmer, F., Hanble, H., Helmke, A., Mertens, N., Ahmed, R., et al. (2013). Atmospheric pressure plasma in dermatology: Ulcus treatment and much more. Clinical Plasma Medicine, 1(1): 24-29.
 • Fridman, G., Friedman, G., Gutsol, A., Shekhter, A., Vasilets, V.N. and Fridman, A. (2008). Applied Plasma Medicine. Plasma Processes and Polymers, 5(3): 503-533.
 • Ghaderi, R. and Afshar, M. (2013). Novel advances in wound healing management. Birjand University Scientific Journal, 21(1): 1-19. [In Persian]
 • Gravesb, D.B. (2014(. Low temperature plasma biomedicine: A tutorial review. Physics of Plasmas, 21(8): 101-112.
 • Heinlin, J.L., Zimmermann J., Zeman, F., Bunk, W., Isbary, G., Landthaler, M., et al. (2013). Randomized placebo-controlled human pilot study of cold atmospheric argon plasma on skin graft donor sites. Wound Repair and Regeneration, 21(6): 800-807.
 • Heinlin, J., Morfill, G., Landthaler, M., Stolz, W., Isbary G., Zimmermann, J.L., et al. (2010). Plasma medicine. Possible Applications in Dermatology, 8(12): 968-76.
 • Isbary, G., Morfill, G., Schmidt, H.U., Georgi, M., Ramrath, K., Heinlin, J., et al. (2010). A first prospective randomized controlled trial to decrease bacterial load using cold atmospheric argon plasma on chronic wounds in patients. British Journal of Dermatology, 163(1): 78-82.
 • Janani, E., Ale-Ebrahim, M. and Mortazavi P. (2013). In Vitro and in Vivo studies of the Effects of Cold Argon Plasma on Decreasing the Coagulation Time. Iranian Journal of Medicine Physics, 10(1-2): 31-36.
 • Kalghatgi, S., Cooper, M., Fridman, G., Peddinghaus, L., Najaraj, G., Balasubramanian, M., et al. (2007). Mechanism of blood coagulation by non-thermal atmospheric pressure dielectric barrier discharge plasma, in: Drexel University Ninth Annual Research Innovation Scholarship and Creativity (RISC) Day, Philadelphia, USA.
 • Kenda, K. Plasma Needle. (2007). Faculty of Mathematics and Physics University of Ljubljana Department of Physics. Ljubljana, December 5th, 1-16.
 • Manner, H., Enderle, M.D., Pech, O., May, A., Plum, N., Riemann, J.F., et al. (2008). Second-generation argon plasma coagulation: two-center experience with 600 patients. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 23(6): 872-878.
 • Nakajima, N., Mukai, K., Setyowati, H., Rahayu, E., Nur, M., Ishijima, T., et al. (2014). Cold plasma on full-thickness cutaneous wound accelerates healing through promoting inflammation, re-epithelialization and wound contraction. Clinical Plasma Medicine, 2(1): 28-35.
 • Pompl, R., Shimizu, T., Schmidt, H.U., Bunk, W., Jamitzky, F., Steffes, B., et al. (2006). Efficiency and medical compatibility of low-temperature plasma sterilization. 6th International Conference on Reactive Plasmas. Matsushima, Japan, pp: 24-29.
 • Robotis, J., Sechopoulos, P. and Rokkas, T.H. (2003). Argon plasma coagulation: Clinical applications in gastroenterology. Annales the Gastroenterology, 16(2): 131-137.
 • Shashurin, A., Stepp, M.A., Hawley, T.S., Pal-Ghosh, S., Brieda, L. and Bronnikov, S. (2010). Influence of cold plasma atmospheric jet on surface integrin expression of living cells. Plasma Processes and Polymers, 7(3-4): 294-300.
 • Soneja, A., Drews, M. and Malinski, T. (2005). Role of nitric oxide, nitroxidative and oxidative stress in wound healing. Pharmacological Reports, 57(Suppl.): 108-119.
 • Sosnin, E.A., Stoffels, E., Erofeev, M.V., Kieft, I.E. and Kunts, S.E. (2004). The effects of UV irradiation and gas plasma treatment on living mammalian cells and bacteria: a comparative approach. IEEE Transactions on Plasma Science, 32(4): 1544-1550.
 • Volotskova, O., Shashurin, A., Stepp, M.A., Pal-Ghosh, S., Keidar, M. (2011). Plasma controlled cell migration: localization of cold plasma-cell interaction region. Plasma Medicine, 1(1): 85-92.
 • Volotskova, O., Stepp, M.A. and Keidar, M. (2012). Integrin activation by a cold atmospheric plasma jet. New Journal of Physics, 14(5): 1-16.