بررسی اثر هم‌زمان‌سازی فحلی و استفاده از GnRH بر برخی شاخص‌های سرمی و میزان باروری گوسفندان نژاد ماکویی در فصل تولیدمثل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

4 هیئت علمی دانشگاه تبریز

5 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

6 رزیدنت بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین مشکلات دامداری­ها پایین بودن نرخ باروری است. بنابراین، می­توان با استفاده از هورمون­های صناعی فرآیند تولیدمثل را در دام­ها کنترل و نرخ باروری آن­ها را با استفاده از هم­زمان­سازی فحلی افزایش داد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر هورمون GnRH(هورمون آزادکننده گنادوتروپین) در روزهای 10، 11 و 12 بعد از تلقیح مصنوعی بر باروری میش بود. برای این منظور 226 رأس گوسفند ماکوئی با استفاده از سیدر همزمان­سازی فحلی شدند. پس از درآوردن سیدر، تمامی میش­ها  PMSG(گنادوتروپین سرم مادیان آبستن) را به مقدار 400 واحد بین­المللی دریافت کردند. دو روز بعد، میش­های فحل­شده با اسپرم تازه، تلقیح مصنوعی شده و به سه گروه تقسیم شدند. گروه شاهدهیچ هورمونی دریافت نکرد. گروه دوم به زیرگروه­های D، E و Fتقسیم شدند که به ترتیب در روزهای 10، 11 و 12 بعد از تلقیح مقدار 20 میکروگرم GnRH(هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌) به­روش عضلانی دریافت کردند و گروه سوم (گروه G) نیز در روز 12 بعد از تلقیح مقدار 40 میکروگرم GnRH دریافت کرد. 5 میلی­لیتر خون دو روز بعد از تزریق به­وسیله لوله ونوجکت گرفته شد. غلظت گلوکز، فسفر، اوره، پروتئین تام و پروژسترون سرم خون اندازه­گیری گردید. برای تجزیه متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل به ترتیب از رویه GLM(General Linear Model) و FREQ
(
frequencies) نرم­افزار SASاستفاده شد. نتایج نشان داد که اثر GnRH بر میزان پروژسترون کاملاً معنی­دار بود (01/0>p). همچنین بیشترین نرخ باروری متعلق به گروه سوم بوده و تفاوتی معنی­دار در نرخ باروری بین گروه مذکور با سایر گروه­ها مشاهده شد (01/0>p). به­طور کلی می­توان نتیجه گرفت که تزریق 5 میلی‌لیتر GnRH در روز 12 بعد از تلقیح، نرخ باروری میش را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of estrus synchronization and GnRH on some serumic indices and pregnancy rate of Makui sheep during the breeding season

نویسندگان [English]

 • rasoul babazadeh aghdam 1
 • Gh Moghaddam 2
 • hossein daghighkia 3
 • Seyyed Abbas Rafat 4
 • aytak bakhshayesh khiabani 5
 • S Moghaddam 6
1 Tabriz university
2 Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Professor, department of animal Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Professor, department of animal Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran
5 Former MSc student of Animal Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran
6 Resident of Large Animal Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Low pregnancy rate is an important problem in livestock. Therefore it is possible to control the process of reproduction in animals by using synthetic hormones and increase the pregnancy rate through estrus synchronization. The aim of this study was to investigate the effect of GnRH on days 10, 11, and 12 after artificial insemination on pregnancy rate of Makui sheep breed. For this purpose, estrus was synchronized in 226 ewes using CIDR. After removing CIDR, all ewes received 400 IU PMSG. After two days, ewes in estrus were artificially inseminated with fresh sperms and divided into three groups. The control group did not receive any hormone. The second group was divided into subgroups D, E and Fwhich received 20 µg GnRH on days 10, 11, and 12 after artificial insemination respectively. Finally, the third group or group G received 40 µg GnRH on day 12 after artificial insemination. Blood samples (5 ml) were collected two days after GnRH injection by using vacuum tubes. The serumic concentrations of glucose, urea, total protein, phosphorus and progesterone were measured. To analyze the dependent and discrete variables, GLM and FREQ procedure of SAS software were used respectively. The results showed that the effect of GnRH on plasma concentration of progesterone was significant (p<0.01). Maximum pregnancy rate was achieved in the third group with a significant difference (p<0.01) observed between this group and the other groups regarding pregnancy rate. It can be concluded that injection of 40 µg of GnRH hormone on day 12 after insemination improves pregnancy rate in ewes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • estrus synchronization
 • GnRH
 • Blood serum indices
 • pregnancy
 • Sheep
 • Akifcam, M. and Kuran, M. (2003). GnRH agonist treatment on day 12 post mating to improve reproductive performance in goats. Journal of Small Ruminant Research, 52(1-2): 169-172.
 • Ataman, M.B. and Akoz, M. (2006). GnRH-PGF2α and PGF2α-PGF2α synchronization in akkaraman cross- bred sheep in the breeding season. Journal of Animal Science, 50(4): 101-104.
 • Awel, H., Eshetu, L., Tadesse, G., Birhanu, A. and Khar, S.K. (2009). Estrus synchronization in sheep with synthetic progestogens. Tropical Animal Health and Production, 41(7): 1521-1524.
 • Batavani, R.A. and Eliasi, K. (2004). Effect of GnRH analogue (gonadorelin) on pregnancy rates in river buffaloes. Iranian Journal of Veterinary Research, 5(2): 81-85.
 • Bazer, F.W., Ott, T.L. and Spencer, T.E. (1998). Maternal recognition of pregnancy: comparative aspects—a review. Trophoblast Research, 12(2): 375-386.
 • Beck, N.F.G., Peters, A.R. and Williams, S.P. (1994). The effect of GnRH agonist (buserelin) treatment on day 12 post mating on the reproductive performance of ewes. Animal Production, 58(2): 243-247.
 • Beck, N.F.G., Jones, M., Davies, B., Mann, G.E. and Peters, A.R. (1996). The effect of GnRH analogue (buserelin) treatment on day 12 post mating on ovarian structure and plasma progesterone and estradiol concentration in ewes. Animal Science, 63(3): 407-412.
 • Cam, M.A., Kuran, M., Yildiz, S. and Selcuk, E. (2002). Fetal growth and reproductive performance in ewes administered GnRH agonist on day 12 post-mating. Animal Reproduction Science, 72(1-2):73-82.
 • Cavalcanti, A.S., Brandão, F.Z., Nogueira, L.A.G. and Fonseca, J.F. (2012). Effects of GnRH administration on ovulation and pregnancy in ewes subjected to estrous synchronization. Sociedade Brasileira de Zootecnia, 41(6): 1412-1418
 • Chagas, L.M., Gore, P.J.S., Meier, S., Macdonald, K.A. and Verkerk, G.A. (2007). Effect of monopropylene glycol on luteinizing hormone, metabolites and postpartum an ovulatory intervals in prim parous dairy cows. Journal of Dairy Science, 90(3): 1168-1175.
 • Farin, C.E., Moeller, C.L., Hayan, H., Gamboni, F., Sawyer, H.R. and Niswender, G.D. (1988). Effect of luteinizing hormone and human chorionic gonadotropin on cell populations in the ovine corpus luteum. Biology of Reproduction, 38(2): 413-421.
 • Gordon, D., Niswenper, L., Patrick, J., Keith Rollyson, M. and Mcintuh, W.E. (2000). Mechanisms controlling the function and life spean of corpus luteum. Journal of Physiology Review, 80(1): 1-29.
 • Kaim, M., Bloch, A., Wolfenson, D., Braw-tal, R., Rosenberg, M., Voeand, H., et al. (2003). Effects of GnRH administered to cows at the onset of estrus on timing of ovulation, endocrine responses and conception. Journal of Dairy Science, 86(6): 2012-2021.
 • Khan, T.H., Beck, N.G., Khalid, M. and Mann, G.E. (2001). Effect of post-mating GnRH analogue buserelin treatment on PGF2α release in sheep. Journal of Reproduction, 27: 47. (Abstract).
 • Kleemann, D.O., Walker, S.K. and Seamark, R.F. (1994). Enhanced fetal growth in sheep administered progesterone during the first three days of pregnancy. Journal of Reproduction Fertility, 102(2): 411-417.
 • Lee, C.N., Critser, J.K., Ax, R.L. and Folman, Y. (1985). Changes of luteinizing hormone and progesterone for dairy cows after gonadotropin-releasing hormone at first postpartum breeding. Journal of Dairy Science, 68(6): 1463-1470.
 • Lucy, M.C. and Stevenson, J.S. (1986). Gonadotropin - Releasing Hormone at estrus: Luteinizing hormone, estradiol and progesterone during the periestrual and post insemination periods in dairy cattle. Journal of Biology of Reproduction, 35(2): 300-311.
 • MacMillan, W., Knight, T.W. and Macmillan, K.L. (1986). Effects of gonadotropin releasing hormone (buserelin) on sheep pregnancy. Proc. N. Z. Soc. Animal Production, 46(3): 161-163.
 • Mann, G.E. and Picton, H.M. (1995). Ovarian and uterine effects of a single buserelin injection on day 12 of the oestrous cycle in the cow. Journal of Reproduction Fertility, 15: 61. (Abstract).
 • Mee, M.O., Stevenson, J.S., Alexander, B.M. and Sasser, R.G. (1993). Administration of GnRH at estrus influences pregnancy rates, serum concentrations of LH, FSH, estradiol 17 β, pregnancy specific protein B and progesterone, proportion of luteal cell types and in vitro production of progesterone in dairy cows. Journal of Animal Science, 71(1): 185-198.
 • Moallem, U., Kartz, M., Lehrer, H., Livshitz, L. and Yakoby, S. (2007). Role of peripartum dietary propylene glycol or protected fats on metabolism and early postpartum ovarian follicles. Journal of Dairy Science, 90(3): 1243-1254.
 • Nephew, K.P., Cardenas, H., Mcclure, K.E., Ott, T.L., Bazer, F.W. and Pope, W.F. (1994). Effect of administration of human chorionic gonadotropin or progesterone before maternal recognition of pregnancy on blastocyst development and pregnancy in sheep. Journal of Animal Science, 72(2): 453-458.
 • Sreenan, J.M., Diskin, M.G. and Dunne, L. (1996). Embryonic mortality: the major cause of reproductive wastage in cattle. In: Proceedings of the 47th Annual Meeting of the European Association of Animal Production. Lillihammer. August. 1996.
 • Sterry, R.A., Welle, M.L. and Fricke, P.M. (2006). Treatment with gonadotropin-releasing hormone after first timed artificial insemination improves pregnancy in non-cycling lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 89(11): 4237-4245.
 • Taponen, J. (2003). Ovarian function in dairy cattle after gonadotropin-releasing hormone treatments during perioestrus. J. Faculty of veterinary medicine, University of Helsinki Hameentie, 57 Helsinki.
 • Thatcher, W.W., Meyer, M.D. and Danet-Desnoyers, G. (1995). Maternal recognition of pregnancy. Journal of Reproduction Fertility. Suppl, 49(5): 15-28.
 • Thatcher, W.W., Moreira, F., Santos, J.E.P., Mattos, R.C., Lopes, F.L., Pancarci, S.M., et al. (2001). Effects of hormonal treatments on reproductive performance and embryo production. Theriogenology, 55(1): 75-89.
 • Walters, D.L., Schams, D. and Schallenberger, E. (1984). Pulsatile secretion of gonadotropins, ovarian steroids and ovarian oxytocin during the luteal phase of the oestrous cycle in the cow. Journal of Reproduction Fertility, 71: 479- 491.
 • Yadi, J., Moghaddam, F.M., Khalajzadeh, S. and Solati, A.A. (2011). International Conference on Asia Agriculture and Animal. IPCBEE Vol.13.
Zamiri, M. J. (2005). Reproductive Physiology. 3rd ed., Iran: Haghshenas Publisher, pp: 125-148. [In Persian]