گزارش کلینیکی وقوع همزمان یک مورد همی‌‌ملیای انتهایی استخوان درشت‌نی و آژنزیس دوطرفه انگشتان در اندام‌های حرکتی خلفی یک قلاده بچه‌گربه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار- ایران.

2 استادیار گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران.

3 دانشجوی دوره دکتری تخصصی جراحی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یک قلاده گربه چهارماهه، نژاد مو کوتاه اهلی با علایم بدشکلی در اندام خلفی چپ، عدم وزن­گیری، درد در انتهای اندام خلفی چپ، بدون سابقه تصادف به بیمارستان حیوانات خانگی ارجاع داده شد. عدم تشکیل کامل استخوان­های بلند (همی­ملیا) و یا هیپوپلازی آن­ها، عارضه­ای مادرزادی است که در استخوان­های زند زبرین، زند زیرین و درشت­نی بیشترین میزان رخداد را نشان می­دهد. در بیمار حاضر همی­ملیا از نوع انتهایی بوده و در اندام خلفی چپ آن عدم تشکیل کامل استخوان­های درشت­نی، قلم‌ها و بند­های انگشتان (آژنزیس انگشتان) و در اندام خلفی مقابل، تنها در ناحیه استخوان­های قلم و بندهای انگشت مشاهده ‌شد. در درمان همی­ملیای استخوان زند زبرین ممکن است بتوان از انقباض دائمی عضلات، بدشکلی­های استخوان و انحراف به داخل اندام جلوگیری کرد، اما در مورد بیمار مذکور به دلیل بد­شکلی استخوان، چرخش اندام و عدم امکان تثبیت مفصل، قطع عضو توصیه گردید. جراحی عقیم­سازی جهت جلوگیری از انتقال عارضه به نسل بعدی و همچنین رادیوگرافی از نواحی دیگر بدن به دلیل امکان وقوع همزمان سایر ناهنجاری­های مادرزادی در این بیماران توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical report of coincidence of congenital terminal hemimelia in tibia and bilateral agenesis of the phalanges in a kitten

نویسندگان [English]

 • Hamid Mohyeddin 1
 • Hamidreza Fattahian 2
 • Mahya Jazini Dorcheh 3
1 Assistant Professor, Departement of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar- Iran
2 Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Specialized Veterinary Scinces, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran- Iran
3 DVSc Student, Department of Clinical Science, Faculty of Specialized Veterinary Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A 4- month- old domestic short hair (DSH) kitten with malformed, non weight bearing and painful left pelvic limb without any history of trauma was referred to small animal hospital. Hemimelia is a congenital complete or partial absence of one or more than one bone in limbs. All appendicular bones can be affected and many variations have been shown. Radial, tibial and ulnar hemimielia are usually common. In the present clinical report we found terminal hemimelia in the left hind limb along with agenesis of tibia, metatarsal bones and phalanges and agenesis of metatarsal bones and phalanges in the contralateral hindlimb. In treatment of tibial hemimelia, it may be possible to prevent permanent muscle contraction, bone deformation and varus but in this case, amputation of affected limb was recommended to the owner because of severe limb deformities, limb rotation and impossibility of arthrodesis. Castration/neutering to prevent congenital spread and radiography of other body parts to detect concurrent disorders is recommended in these cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terminal tibial hemimelia
 • Agenesis of phalanges
 • Radiography
 • Kitten
 • Alam, M.R., Heo, S.Y., Lee, H.B., Kim, J.H., Park, Y.J., Lee, K.C., et al. (2006). Preaxial longitudinal intercalary hemimielia in a dog. Veterinary Medicine, 51(3): 118-123.
 • Alonso, R.A., Hernandez, A., Diaz, P. and Cantu, J.M. (1982). An autosomal recessive form of hemimielia in dogs. Veterinary Record, 110(6): 128-129.
 • Corbera, J.A., Pulido, M., Morales, M., Juste, M.C. and Gutierrez, C. (2002). Radiological finding in three cases of paraxial radial hemimielia in goats. Journal of Veterinary Medical Science, 64(9): 843-845.
 • Lallo, M.A., Bondan, E.F., Xavier, J.G., Fernandes, T.P., Kolber, M. and Zanco, N.A. (2001). Bilateral anterior hemimielia in a dog: a case report. In Proceedings, 26th World Small Animal Veterinary Association, Vancouver, Canada.
 • Lenz, W. (1980). Genetic and limb deficiencies. Clinical Orthopaedics and Related Research, (148): 9-17.
 • Pollard, R.E. and Wisner, E.R. (2013). Text Book of Veterinary Diagnostic Radiology. 6th ed., Philadelphia: Elsevier Saunders, pp: 267-282.
 • Rantanten, N.W. and Hegreberg, G.A. (1982). Naturally occurring radial aplasia in mink. Veterinary Radiology, 23(1): 27-29.
 • Towle, H.A.M. and Breur, G.J. (2004). Dysostoses of the canine and feline appendicular skeleton. Journal of the American Veterinary Medical Association, 225(11): 1685-1692.
 • Towle H.A.M. and Breur, G.J. (2012). Miscellaneous orthopaedic conditions. Veterinary Surgery: Small Animal. 1st ed., St Louis (MO): Elsevier Saunders, pp: 1112-1127.
 • Yukimoto, M. and Yoshimoto, K. (1978). Hypoplasia of the trochlea and the medial epicondyle of the humerus associated with ulnar neuropathy. Journal of Bone and Joint Surgery, 60(2): 225-227.