بررسی انگل‌های احشایی ماهیان رودخانه فهلیان شهرستان نورآباد ممسنی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

2 دانش‌آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.

3 استادیار گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

آلودگی‌های انگلی باعث کاهش تولید شده و خسارات زیادی به صنعت آبزی‌پروری وارد می‌کنند. شناسایی انگلها برای پیشگیری از آلودگیها و بیماریهای انگلی ماهیان ضروری می‌باشد. تاکنون فون انگلی ماهیان رودخانه فهلیان مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف شناسایی انگل‌های کپورماهیان انتخابی رودخانه فهلیان شهرستان نورآباد ممسنی استان فارس انجام گرفت.بدین منظور در سال 1393 تعداد 85 قطعه ماهی از 3 گونه کپورماهی رودخانه فهلیان شامل برگ‌بیدی (Albumusmossulensis)، بوتک یا لوتک (Cyprnionmacrostomum) و دشت‌ارژنی (Capoetabarroissipersica) از سه ایستگاه رودخانه فهلیان صید و از لحاظ انگل‌های احشایی مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 4 گونه انگل شامل یک ترماتود دیژن (Allocreadium sp.)، یک سستود (sp.Bothriocephalus.) و دو نماتود(Rhabochona sp. و Cuculanussp.) جداسازی و شناسایی گردید. بیشترین و کمترین درصد آلودگی انگلی به ترتیب مربوط به انگلآلوکرادیومو بوتریوسفالوسبود. هم‌چنین ماهی دشت‌ارژنی و بوتک به‌ترتیب بیشترین و کمترین درصد آلودگی انگلی را به خود اختصاص دادند. رابطه معنی‌داری بین آلودگی گونه‌های مختلف ماهی و بین اندام‌های آلوده نیز مشاهده نگردید. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه تمامی ماهی‌های مورد مطالعه (به‌جز انگل رابدوکونا که از ماهی بوتک جدا شده بود) به‌عنوان میزبانان جدید انگل‌های آلوکرادیوم، بوتریوسفالوس، رابدوکونا و کوکولانوس معرفی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on visceral parasites of Fahlian River’ fish, Nurabad Mamasani

نویسندگان [English]

 • A.R. Golchin Manshadi 1
 • saeed Malahi 2
 • Mohamad Tarahomi 3
1 Assistant Professor, Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
2 D.V.M. Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Kazerun Branch ,Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
چکیده [English]

Parasitic infections cause huge losses to the aquaculture industry by reducing production. Identification of parasites is necessary to prevent infections and parasitic diseases of fish.Theparasitic fauna of fishes in Fahlian River has not been determined yet. This study was carried out to identify parasites in selected cyprinid fish in Fahlian River of Mamasani, Fars Province. For this purpose, 85 cyprinid fish of 3 species including Alburnus mossulensis, Cyprinion macrostomum and Capoeta barroisi persica were caught from 3 stations of Fahlian River in 2014 and examined in terms of visceral parasites. A total of 4 parasitic species were isolated and identified, including 1 digenean trematode (Allocreadium sp.), 1 cestode (Bothriocephalus sp.) and 2 nematodes (Rhabochona sp. and Cuculanus sp.). The highest and lowest percentage of parasitic infestation was related to Allocreadium sp. and Bothriocephalussp. respectively. Also Capoeta barroisi persica and Cyprinion macrostomum demonstrated the highest and the lowest percentage of parasitic infection respectively. There was no significant relationship between infection of fish species and the infected organs. Based on the results of this study, all the studied fish (except Rhabochona sp. which was previously isolated from Cyprinion macrostomum) were introduced as new hosts of Allocreadium sp., Bothriocephalus sp., Rhabochona sp. and Cuculanus sp. in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metazoa
 • Fahlian River
 • Mamasani
 • fish
 • Barzegar, M., Asadollah, S., Hemmatzadeh, A., Rahnama, R. and Jalali, B. (2004). Parasites of fishes in Beheshtabad River (Chaharmahal and Bakhtiari Province). Journal of Veterinary Pathobiology, 1(1): 67-74. [In Persian]
 • Bauer, O.N. and Hoffman, G.L. (1976). Helminth range extension by translocation of fish. In: Wildlife Diseases. Page, L.A. editor. Plenum Publishing Corp. N.Y., pp: 163-172.
 • Berg, L.S. (1964). Freshwater Fishes of USSR and Adjacent Countries. Vol. 3 (English version), Nauka: Moscow, pp: 926-1382.
 • Bush, O.B., Ferandez, J.E., Esch, G.W. and Seed, J.R. (2001). Parasitism, the diversity and ecology of animal parasites. UK: Cambridge University Press, pp: 652.
 • Eslami, A., Anwar, M. and Khatibi, S.H. (1972). Incidence and intensity of helminthiasis in pike (Esox lucius) of the Caspian Sea (Northern Iran). Rivista Italiana Di Piascicolotura. E.d. Ittiopatologia, 1(3): 11-14.
 • Farahnak, A., Mobedi, I. and Tabibi, R. (2002). Fish anisakidae helminthes in Khuzestan Province, South West of Iran. Journal of Public Health, 31(2): 129-132.
 • Fernando, C.H., Furtado, J.I., Gussev, A.V., Kakong, S.A. and Hanek, A.V. (1972). Methods for the study of fresh water fish parasites. University of Waterloo, Biology Series, pp: 76.
 • Golchin Manshad, A.R., Jalali, B., Barzegar, M., Mostafavi, E. and Reissy, M. (2011). Study on monogenes of native and introduced Parishan lake fish. Journal of Veterinary Pathobiology, 7(2):  189-194. [In Persian]
 • Golchin Manshadi, A.R., Masoumian, M., Jalali, B. and Barzegar, M. (2012). Protozoan and myxozoan infections in some fishes of Parishan Lake. Asian Journal of Animal Veterinary Advances, 10(4): 1-9.
 • Goroghi, A. and Pourgholam, R. (1998). Identification of pathogenic parasites of Huso huso. Journal of Science and Research Education, Jahad–Sazandegi, 28(4): 121-127. [In Persian]
 • Gussev, A.V., Jalali, B. and Molnár, K. (1993). Six new species of the genus Dactylogyrus (Monogenea: Dactylogyridae) from Iranian freshwater fishes. Zoosystematica Rossica, 2(2): 29-35.
 • Gussev, A.V. (1983). The methods of collection and processing of fish parasitic Monogenean materials. Nauka: Leningrad, pp: 5-48. [In Persian]
 • Gussev, A.V. (1987a). Key to parasites of freshwater fishes of the soviet USSR. Izd., Nauka: Leningrad, USSR, pp: 379-523.
 • Gussev, A.V. (1987b). Digenea. In: Key to parasites of freshwater fishes of the soviet USSR. Vol. 2. Bauer, O. editor. Izd., Nauka: Leningrad, USSR, pp: 25-250.
 • Jalali, B., Pappa, M. and Molnar, K. (1987). Four new Dactylogyrus species (Monogenea,Dactylogyridae) from Iranian fishes. Folia Parasitology, 42: 97-108.
 • Jalali, B. (1998). Freshwater fish parasites and parasitic diseases in Iran. 2nd ed., Iran: Publications of Iran's Department of Fisheries and aquaculture, pp: 274-271. [In Persian]
 • Jalali, B. and Monlar, K. (1990). Occurrence of Monogeneans of freshwater fishes of Iran. Dactylogyrus spp. on cultured Iranian fishes. Acta Veterinary of Hungary, 38(3): 339-342.
 • Mokhayer, B. (1973). Study on the parasitism of Mugil auratus riss, from the south Caspian Sea. Riva Italy Piscicoltura e Ittiopatologia, 2(4): 53-59.
 • Mokhayer, B. (1976). The Treatment of Bothriocephalosis in Grass Carp. Riva Italy Piscicoltura e Ittiopatologia, A, XI-N4., 11: 119-121.
 • Molnár, K. and Pazooki, J. (1995). Occurrence of philometrid Nematodes in barboid fishes of river Karun, Iran. Parasitology Hungary, 28(1): 57-62
 • Pazooki, J. and Masoumian, M. (2002). Nematode Parasites from some freshwater fishes of Gyilan Mazandaran Provinces. Journal of Pajouhesh and Sazandegi, 51(3): 93- 99. [In Persian]
 • Pazooki, J. and Masoumian, M. (2012). Synopsis of the parasites in Iranian freshwater fishes. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 11(2): 570-589.
 • Peyghan, R. (2001). Fish parasites and diseases. 1st ed., Iran: Tehran, Nourbakhsh Publication, pp: 91.
 • Syed-Mortezaii, S.R., Mobedi, E. and Farahnak, A. (2001). Infection in some freshwater fishes to the helminthes. Journal of Iranian Fisheries Sciences, 37(4): 25-36. [In Persian]
 • Williams, J.S., Gibson, D.B. and Sadeghian, A. (1980). Some helminthes parasites of Iranian freshwater fishes. Journal of Natural Histology, 14(1): 685-699.