ردیابی مولکولی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) در بلدرچین‌های استان اصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده‌ دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 استاد گروه میکروب شناسی، دانشکده‌ دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

آلودگی با اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) یکی از عفونت­های شایع تنفسی در مرغان پرورشی است که به­طور عمده در پیچیده‌سازی سایر عفونت­های تنفسی نقش دارد. به­منظور ردیابی باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در بلدرچین‌های استان اصفهان، 60 نمونه نای از 20 مزرعه پرورشی بلدرچین واجد علایم تنفسی و 60 نمونه نای از 20 مزرعه پرورشی به­ظاهر سالم از نقاط مختلف استان اصفهان با ثبت تاریخچه جمع­آوری شد. پس از استخراج DNA از نمونه‌های نای، ژن 16srRNA باکتری ORT با پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد. الکتروفورز محصول PCR نشان داد در 18 نمونه جمع­آوری­شده از بلدرچین‌های واجد علایم تنفسی (30 درصد) و 4 نمونه نای از بلدرچین‌های به­ظاهر سالم (66/6 درصد) قطعه 784 جفت­ بازی ژن  16srRNAهمانند کنترل مثبت تکثیر شده است. همچنین، 7 مزرعه از مجموع 20 مزرعه واجد علایم تنفسی (35 درصد) و 3 مزرعه از 20 مزرعه نمونه­گیری شده به­ظاهر سالم (15 درصد) آلوده به ORT بودند. با توجه به نتایج به­دست­آمده، در حال حاضر آلودگی با ORT در گله‌های بلدرچین به­ظاهر سالم و واجد علایم تنفسی در استان اصفهان شایع است و لازم است با اثبات بیماری­زایی ORT، واکسیناسیون مناسب در مزارع مولد بلدرچین جهت القای ایمنی در مزارع پرورشی گوشتی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of Ornithobacterium rhinotracheale in quails of Isfahan province

نویسندگان [English]

 • J. Asadi 1
 • Majid Gholami-Ahangaran 2
 • H. Momtaz 3
1 Graduate of Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Associate Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Professor, Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) infection is a common respiratory infection in growing chickens that mainly plays a role in complexing other respiratory pathogens. For detection of Ornithobacterium rhinotracheale in quails of Isfahan province, 60 tracheal samples from 20 quail farms with respiratory signs and 60 tracheal samples from 20 apparently healthy quail farms were collected along with history recording. After DNA extraction from tracheal tissues, the 16srRNA gene from ORT was amplified by ORT specific primers. The electrophoresis of PCR product showed that a 784bp fragment of 16srRNA gene was amplified in 18 samples from quails with respiratory signs (30%) and 4 samples from apparently healthy quails (6.66%) as positive control. Also 7 of the 20 farms with respiratory signs (35%) and 3 of the apparently healthy farms (15%) were infected by ORT. By considering the results of this study, it can be stated that infection by ORT in quail farms with respiratory signs and in apparently healthy farms is common in Isfahan province and therefore it is necessary to approve the pathogenicity of ORT and apply suitable vaccination against ORT in quail breeder farms to induce immunity in meat type quails.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ornithobacterium rhinotracheale
 • quail
 • Isfahan
 • Asadpour, Y., Bozorgmehrifard, M.H., Pourbakhsh, S.A., Banani, M. and Charkhkar, S. (2007). Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in broiler breeder flocks of Guilan province by ELISA. Iranian Veterinary Journal, 4(3): 187-192. [In Persian]
 • Asadpour, Y., Rezaei, M. and Rahimabadi, E. (2016). Infection of broiler chickens to Ornithobacterium rhinotracheale in Urmia city. Iranian Veterinary Journal, 12(2): 5-10. [In Persian]
 • Eroksuz, H., Ozbey, G., Cevik, A., GencerTarakci, B. and Balik, D.T. (2006). Immuno-histochemical, pathological, enzyme linked immunosorbent assay and polymerase chain reaction analysis of experimental Ornithobacterium rhinotracheale infection in quails (Coturnix coturnix japonica). Revue de Médicinae Véterinaria, 157(4): 197-202.
 • Gholami-Ahangaran, M. (2003). Ornithobacterium rhinotracheale as a threat for poultry flocks. Chakavak, 12(4): 67-81. [In Persian]
 • Hafez, M.H. and Michael, L. (2010). Ornithobacterium rhinotracheale in nestling falcons. Avian Diseases Digest, 5(1): 51-52.
 • Jamshidian, M. and Maiahi, M. (2008). Isolation of Ornithobacterium rhinotracheale from broiler chickens in Ahvaz city. Iranian Veterinary Journal, 4(4): 29-36. [In Persian]
 • Mirzaie, S., Hassanzadeh, M., Bozorgmehrifard, M.H. and Banani, M. (2011). Isolation and characterization of Ornithobacterium rhinotracheale in the commercial turkey, quail flocks and domestic pigeons by bacteriological and molecular methods. Archives of Razi Institute, 66(2): 121-126.
 • Mirzaie, S. and Hassanzadeh, M. (2013). Molecular and phylogenetic characterization of Ornithobacterium rhinotracheale isolates from turkey, quail, partridge and domestic pigeon in Iran. Journal of Animal and Poultry Sciences, 2(3): 79-84.
 • Moreno, B., Chacón, G., Villa, A., Fernández, A., Vela, A.I., Fernández-Garayzábal, J.F.S., et al. (2009). Nervous signs associated with otitis and cranial osteomyelitis and with, Ornithobacterium rhinotracheale infection in red-legged partridges (Alectorisrufa). Avian Pathology, 38(5): 341-347.
 • Pages, A., Foix, A., March, R. and Artigas, C. (1995). Bacteriological study of an agent associated with respiratory problems in poultry production: Ornithobacterium rhinotracheale. Medicina Veterinaria, 12: 585-588.
 • Shabani, A.A., Gholami-Ahangaran, M. and Momtaz, H. (2017). Molecular detection of Ornithobacterium rhinotracheale and Newcastle virus in ostriches in Isfahan province. Journal of Veterinary Clinical Pathology, 11(2): 97-105. [In Persian]
 • Swayne, D.E., Glisson, J.R., McDougald, R., Nolan, L.K., Suarez, D.L. and Nair, V.L. (2013). Disease of Poultry. 13th ed., Massachusetts: W.B. Publishing, pp: 830-840.
 • Van Empel, P. and Hafez, H.M. (1999). Ornithobacterium rhinotracheale: a review. Avian Pathology, 28: 217-227.