مقایسه هیستوپاتولوژی اثرات مخلوط عصاره آبی دارچین و عسل با سیلور سولفادیازین بر ترمیم زخم‌ سوختگی آلوده به پزودوموناس آئروژینوزا در پوست موش صحرایی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه پاتوبیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

پزودوموناسآئروژینوزا یکی از باکتری­های پاتوژن فرصت­طلب بوده و در تمام محیط­ها یافت می­شود و بیشترین عامل عفونت در سوختگی­ها شناخته شده است. هدف از این مطالعه، مقایسه­ هیستوپاتولوژی اثرات عصاره آبی دارچین و عسل با سیلور سولفادیازین بر ترمیم زخم­های سوختگی درجه 2 آلوده به پزودوموناسآئروژینوزا در پوست ناحیه پشت موش صحرایی می­باشد. بدین منظور 60  سر موش صحرایی نر به­طور تصادفی به چهار گروه تجربی با 15 سر موش در هر گروه، تقسیم شدند. پس از بیهوشی، سوختگی درجه 2 به قطر 12 میلی­متر در ناحیه پشت موش­ها ایجاد شد، سپس مقدار cfu/ml 108×5/1باکتری پزودوموناسآئروژینوزا سویه ­PAO1 به­طور یکنواخت روی زخم تمام موش­ها منتقل گردید. هر 12 ساعت، سیلور سولفادیازین در گروه 1 ، عسل در گروه 2 و مخلوط عصاره آبی دارچین و عسل در گروه 3 روی زخم محل سوختگی مالیده شد و گروه چهار نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در روز های  7، 14 و 21 بعد از سوختگی، هر بار تعداد 5 سر موش از هر گروه انتخاب و پس از القای بیهوشی و اندازه­گیری دقیق قطر زخم با کولیس، نمونه­برداری برای کشت میکروبی و انجام هیستوپاتولوژی از محل زخم انجام گرفت. بررسی­­های میکروب­شناسی نشان داد که در تمام گروه­ها غیر از گروه شاهد، رشد میکروب متوقف شده بود. مشاهدات هیستوپاتولوژی از لحاظ ترمیم محل زخم و همچنین اندازه ­گیری قطر زخم نشان داد که اختلاف معنی­داری در روزهای 7، 14 و 21 بین گروه­های تیمار و شاهد وجود دارد (05/0p<)، به­طوری که روند ترمیم در روز 21، در گروه تیمار با مخلوط عصاره آبی دارچین و عسل نسبت به سیلور سولفادیازین بهتر و نسبت به عسل ضعیف­تر بود. با توجه به نتایج حاصله­، در درمان زخم­های سوختگی­ عفونی می­توان از عسل و مخلوط عصاره آبی دارچین و عسل استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of histopathological effects of aqueous extract of cinnamon and honey with sulfadiazine on skin burn wound healing in rats infected with Pseudomonas aeuroginosa

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Valilou 1
 • Sevda Valilou 2
1 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Pseudomonas aeruginosa, a ubiquitous opportunistic pathogen, is the most common infective agent of burn wounds. The aim of this study was to compare the histopathological effect of a mixture of aqueous extract of cinnamon and honey with silver sulfadiazine on the healing of Pseudomonas aeruginosa infected second grade skin burn wounds in rats. To this end, 60 male rats were randomly assigned to four experimental groups (15 rats in each group). After inducing anesthesia, second grade burn wound with the diameter of 12 mm was created in the dorsal region of rats. Then, 1.5×108 cfu/ml P. aeruginosa PA01was equally bestrewed on the wound of all rats. Every 12 hours, silver sulfadiazine (group 1), honey (group 2) and aqueous extract of cinnamon and honey (group 3) were applied to the wounds and group 4 was kept as control. On days 7, 14, and 21, five rats were selected from each group at each time point and after inducing anesthesia and measuring the diameter of the wound by coliseum, microbial and histopathological samples were taken from the wounds. Microbial studies showed that in all groups except the control group, the growth of the microbe was stopped. Histopathological observations regarding wound healing and diameter showed that there was a significant difference between treatment groups and the control group on days 7, 14 and 21 (p<0.05). On the 21st day, the extract of cinnamon and honey group had superior wound healing than silver sulfadiazine group but inferior in comparison to honey. According to the results btained, it is possible to utilize honey and mixture of aqueous extract of cinnamon and honey for treatment of infected skin burn wounds.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Burn
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Cinnamon extract
 • Honey
 • Silver sulfadiazine
 • Rat
 • Ahmadi, R. and Gasemi, N. (2015). Comparative study of effect Cinnamon extract used local and injection in diabetic and nondiabetic male rats. Journal of Medical Science of Islamic Azad University, 25(1): 27-32. [In Persian]
 • Akhoondinasab, M.R., Akhoondinasab, M. and Saberi, M. (2014). Comparison of healing effect of Aloe vera extract and Silver sulfadiazine in burn injuries in experimental rat model. World Journal of Plastic Surgery, 3(1): 29-34.
 • Aljeboury, Gh. (2013). In vitro antibacterial activity of eucalyptus microtheca and Cinnamon zeylanicum crude extracts against Pseudomonas aeruginosa isolates. Medical Journal of Babylon, 10: 784-793.
 • Boucher, Y., Labbate, M., Koenig, J.E. and Stokes, H.W. (2007). Integrons: Mobilizable platforms that promote genetic diversity in bacteria. Trends in Microbiology, 15(7): 301-309.
 • Cooper, R.A., Halas, E. and Molan, P.C. (2002).The efficacy of honey in inhibiting strains of Pseudomonas aeuroginosa from infected burns. Journal of Burn Care Rehabil, 23(6): 366-370.
 • Corn, C.H. (1998). A narrative of spice trade. NewYork: Kodansha international, pp: 256-270.
 • Dashti-Rahmatabadi, M.H.,Vahidi Merjardi, A.R., Pilavaran, A.A. and Farzan, F. (2009). Antinociceptive effect of Cinnamon extract on formalin induced pain in rat. Shahid Sadougi University of Medical Science, 17: 190-199. [In Persian]
 • Deb, L., Sampath kumar, K.P. and Bhowmik, D. (2011). Traditional Indian herbs Cinnamon zeylanicum and its health benefits. International Journal of Chemical Sciences and Research, 1: 11-20.
 • Demling,­­ R.H. (2003). Burns and other thermal injuries. In: Current Surgical Diagnosis and Treatment. Way, L.W. and Doherty, G.M. editors.11th ed., USA: New York, McGraw-Hill, pp: 24-26.
 • Forjouh, S.N. (2006). Burns in low-and middle-income countries: A review of available literature on descriptive epidemiology, risk factors, treatment and prevention. Burns, 32(5): 529-537.
 • Ganjali, A., Sotoudeh, A., Jahanshahi, A., Ashrafzadeh, M., Bazzazan, A., Roodbari, N., et al. (2013). Ototegia persica extraction on healing process of burn wounds. Acta Cirurgica Brasileira, 28(6):407-411.
 • Ghashghae, F., Jafari, A. and Moazamian, E. (2016). Survey effect of Peganum harmala, Thymus daenensis, Frulago angulata on wound infection caused by Pseudomonas aeuroginosa exotoxin A-producing in laboratory mice Iranian Journal of Medical Microbiology, 10(1): 82-87.
 • Hassanzadeh, A. (2012). Cinnamon and its properties. Monthly Training and New Technology Research of Food, 22: 37-39. [In Persian]
 • Japoni, A., Farshad, S. and Alborzi, A. (2009). Pseudomonas aeruginosa, burn infection, treatment and antibacterial resistance. Iranian Red Crescent Medical Journal, 11: 244-253. [In Persian]
 • Khazaeli, P., Karamouzian, M., Rohani, Sh., Sadeghirad, B. and Ghalekhani, N. (2014).Effects of minoxidil gel on burn wound healing in rats. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 13(1): 243-251. [In Persian]
 • Kummar, B., Vijayakumar, M., Govindarajan, R. and Pushpangadan, P. (2007). Ethnopharmacological approaches to wound healing–exploring medicinal plants of India. Journal of Ethnopharmacology, 114: 103-130.
 • Maity, S., Vadasiromoni, J. and Ganguly, D. (1998). Role of glutathione in the antiulcer effect of hot water extract of black tea. The Japanese Journal of Pharmacology, 78: 285-292.
 • Merrily, A. and Kuhn, R.N. (2000). Herbal Therapy and Supplements. Philadelphia: Lippincott, pp: 148-333.
 • Pereira, D.S.T., Lima-Ribeiro, M.H.M., Pontes-Filho, N.T., Carneiro-Leao, A.M.A. and Correia, M.T.S. (2012). Development of animal model for studying deep second-degree thermal burns. Journal of Biomedicine and Biotechnology. Article ID 460841, 7 pages. doi:10.1155/2012/460841.
 • Pirnay, J.P., De Vos, D., Cochez, C., Bilocq, F., Pirson, J., Struelens, M., et al. (2003). Molecular epidemiology of Pseudomonas aeruginosa colonization in a burn unit: persistence of a multidrug-resistant clone and a silver sulfadiazine-resistant clone. Journal of Clinical Microbiology, 41(3): 1192-1202.
 • Shenoy, V.P., Ballal, M., Shivanada, P. and Bairy, I. (2012). Honey as an antimicrobial agent Pseudomonas aeuroginosaisolated from infected wounds. Journal of Global Infectious Diseases, 4(2): 102-105.
 • Sombonwong, J., Kankarisre, M., Tantisira, B. and Tantisira, M.H. (2012). Wound healing activities of different extracts of Centella asiatica in incision and burn wound models: an experimental animal study. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12: 103.
 • Taran, M., Ghasempour, H. and Shirinpour, E. (2010). Antimicrobial activity of essential oils of Ferulago angulata subsp. carduchorum. Jundishapur Journal of Microbiology, 3(1): 10-14.
 • Tille, P. (2016). Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology. Elsevier, 14th ed., pp: 1136.